2010, ജനുവരി 10, ഞായറാഴ്‌ച

Total Points

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010


NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 301 ( Prasangam - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 AJITH. R 21068 - G. V. H. S. S.

Malampuzha(216-Palakkad) A

2 SUDHINRAJ V 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S.

Mangalam(212-Alathur) A

3 JILNA JENNATH .K.V 21886 - G. U. P. S

Vadasserypuram(218-Mannarkkad) A

4 AKHILA.K 20656 - G. M. U. P. S.

Vilayur(206-Pattambi) A

5 SREENATH.K.G 21737 - N. E. U. P. S.

Keralassery(217-Parali) A

6 RESHMA RADHAKRISHNAN 21345 - G. U. P. S. Athicode(213-Chittur) B

7 ABHIJITH.P 20033 - G. H. S. S.

Munnurcode(202-Ottapalam) B

8 SUJIN SUNDERRAJ 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

9 GEETHU KURUVILA 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) B

10 AKSHAY ARAVIND 20361 - A. U. P. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 302 ( Prasangam - English)

Sl No Name School Grade

1 SUSHMA KALA 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 VISHNU RAVIDAS 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 AKHILA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

4 SNEHA.S.NAIR 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

5 ADWAITHA PRADEEP 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

6 NIHAL PAUL 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

7 PRAVITHA.K 20456 - K. V. U. P. S.

Kailiyad(204-Shornur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 303 ( Prasangam - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 JILNA JENNATH .K.V 21886 - G. U. P. S

Vadasserypuram(218-Mannarkkad) A

2 ANJANA . A.G 21273 - A. U. P. S.

Perukulam(212-Alathur) C

3 ARDRA S.VARRIER 20361 - A. U. P. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) C

4 ARUN RAJ.V 20551 - A. U. P. S.

Erumbakasseri(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 304 ( Padyamchollal - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 SNEHA.N.D 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 SREEHARI 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

3 REVATHY. K. S 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 MALAVIKA KRISHNADAS 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 UNNIMAYA.G 20019 - G. H. S. S.

Vatanamkurussi(204-Shornur) A

6 AMRITHA.S.PRASAD 21735 - A. U. P. S.

Keralassery(217-Parali) A

7 ANJITHA. R 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

8 ADITHYAN 21268 - A. U. P. S.

Vadakkepotta(212-Alathur) B

9 SANGEETHA MENON 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) B

10 ARCHANA P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

11 ABHILASH.M 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 305 ( Padyamchollal - English)

Sl No Name School Grade

1 GOPIKA BABY 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ADWAITHA PRADEEP 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 ARUNDATI M.A 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 ANAIDA.S 21547 - A. U. P. S.

Alampallam(215-Kollamghode) A

5 VISHNU RAVIDAS 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 HARITHA.A 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

7 VIDHU. K 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

8 SUSHMA KALA 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

9 ASHISH WILFRED.P 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) B

10 SHADIYA.P.A 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

11 SREERAG.A 20352 - G. U. P. S.

Katambazhipuram(203-Cherpulassery) B

12 SREEBHAMA. K 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 306 ( Padyamchollal - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 SIYAD .P 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

2 HABEEB RAHMAN.T.M 20543 - R. A. L. P. S.

Ullanur(205-Thrithala) A

3 NAZRUDEEN K B 21275 - A. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

4 MUBASHEERA 21558 - V. R. C. M. U. P. S.

Vallanghy(215-Kollamghode) A

5 SHADIYA MARYAM.C.P 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) B

6 AFEEFA THAHIRA. C 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

7 P. Y. SABNA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) B

8 ASEEMMUHAMMAD.KP 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) B

9 MURSHIDHA FIRDHOUSE. J 21345 - G. U. P. S. Athicode(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 307 ( Padyamchollal - Urudu)

Sl No Name School Grade

1 NIKHILA. P 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) A

2 SHAJAHAN.T.A 20257 - A. U. P. S. VARODE(202-Ottapalam) A

3 ASEENA. M 21551 - P. K. D. U. P. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

4 MUHAMMED NIYAS.V 20553 - S. B. S.

Thanneerkode(205-Thrithala) A

5 SHANIYA MARYAM.C.P 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

6 SHAMEEMA BEEVI. K.P 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

7 AISWARYA.A 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

8 FATHIMA SHIBILA. K.P 21746 - A. U. P. S. Velikkad(217-Parali) B

9 RINSIYA E.A 21024 - L. M. H. S.

Magalamdam(212-Alathur) B

10 KADEEJA. K.P 20046 - G. H. S. S.

Marayamangalam(204-Shornur) B

11 PRAVEENA. K 21347 - G. U. P. S.

Elappully(213-Chittur) B

12 ANILA. T 21449 - A. U. P. S.

Chenganiyur(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 308 ( Padyamchollal - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 ATHULRAJ.P 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

2 AMBILI.V.NAIR 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) B

3 KARTHIKA. K 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

4 SREELAJA.T 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) C

5 ANJALI. H 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) C

6 KEERTHI. C.V 21889 - A. M. U. P. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) C

7 SURAJA. J.K 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 309 ( Aksharaslogam)

Sl No Name School Grade

1 SUKRITHA. N.R 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 SREEJISHA. M 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) A

3 ANJANA MADHAVAN 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

4 JAYAHARI. S 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

5 PRADEESHA.R 21547 - A. U. P. S.

Alampallam(215-Kollamghode) C

6 SREENIDHI 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) C

7 VARADA.C.P 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) C

8 ANOOP HARI 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) C

9 PAVITHRA.V.R 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 310 ( Lalithaganam)

Sl No Name School Grade

1 SHWETHA SOMASUNDARAN N.K 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

2 SHAFEELA. T 21885 - G. U. P. S.

Thenkara(218-Mannarkkad) B

3 SREEDA.U.M 20552 - A. U. P. S.

Nangattur(205-Thrithala) B

4 STHUTHI RAMKUMAR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

5 AMITHA.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

6 SONU.S.B 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

7 KAVYA.MR 20661 - A. U. P. S.

Mannengode(206-Pattambi) B

8 ANJU.T.R 21894 - St. Merys U. P. S.

Pullissery(218-Mannarkkad) B

9 LISMA MOHAN. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

10 RAJITH. P.R 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

11 ARCHANA.T 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

12 DHRISYA S 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) C

13 ANJU SANU 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 311 ( Sasthreeya Sangeetham)

Sl No Name School Grade

1 SUKANYA.V.K 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 ANJANA MADHAVAN 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

3 SNEHA.N.D 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

4 STHUTHI RAMKUMAR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 LISMA MOHAN. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

6 SANGEETH.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

7 MEGHA. D.K 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St.

Dominic)(217-Parali) B

8 REVATHY. K. S 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

9 VIDHYA.N.S 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

10 AKHIL KRISHNA.M 21265 - A. U. P. S.

Chittilanchery(212-Alathur) C

11 SREEJAYA 21904 - A. U. P. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 312 ( Mappilappatu)

Sl No Name School Grade

1 LISMA MOHAN. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 SHAMEEM. 20552 - A. U. P. S.

Nangattur(205-Thrithala) A

3 MUHAMMED RAFEEK.K 20657 - A. U. P. S. Amayur

South(206-Pattambi) A

4 ASNA KHALID. V.K 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) B

5 SULFATH.S 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) B

6 SHAMNA. T.K 20363 - N. N. N. M. U. P. S.

Karalmanna(203-Cherpulassery) B

7 MUHAMMED IQBAL. K.M 21733 - G. U. P. S. Kongad(217-Parali) B

8 MUHAMMED SHAFI 21361 - S. B. S. Olassery(213-Chittur) B

9 JASMINE RAIHAN 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

10 SULUNAZREEN.M.P 20465 - T. M. U. P. S.

Panayur(204-Shornur) B

11 SHAHANA. H 21561 - G. U. P. S.

Thiruvazhiyad(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 313 ( Nadodi Nrutham)

Sl No Name School Grade

1 ANJANA PRAMOD 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 MALAVIKA KRISHNADAS 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 NAMITHA.P.VINOD 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 HEERADEV 21558 - V. R. C. M. U. P. S.

Vallanghy(215-Kollamghode) A

5 SREEJITHA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

6 SANTHWANA .S.UNNI 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

7 APARNA. M.C 21905 - A. U. P. S.

Kalladikkode(218-Mannarkkad) A

8 DIVYA. P.M 21733 - G. U. P. S. Kongad(217-Parali) A

9 ANUPAMA.A 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) A

10 ROHINI. K.R 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

11 VARSHA T.S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

12 ARCHANA. A.K 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 314 ( Chithra Rachana - Pencil)

Sl No Name School Grade

1 LIJITH. C.B 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

2 MANU . M 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) A

3 AKHILDAS.K.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 VINDUJA VIJAYAN 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

5 HARSHAN.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

6 JYOTHISH NANDANAN 20661 - A. U. P. S.

Mannengode(206-Pattambi) C

7 MOHAMMED HANEEF. V. G 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani

Palakkad(216-Palakkad) C

8 SOORAJ.T.C 20453 - A. U. P. S. Shornur(204-Shornur) C

9 ANEESAHA. K 20251 - G. S. B. S. PAZHAYA

LAKKIDI(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 315 ( Chithra Rachana - Jalachayam)

Sl No Name School Grade

1 BLESSON BERNAD 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

2 SUHAIR .K 21899 - C. P. A. U. P. S.

Thiruvizhamkunnu(218-Mannarkkad) A

3 VINDUJA VIJAYAN 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

4 GOKULRAJ.R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

5 LIJITH. C.B 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

6 DEVANAND. K.R 20351 - G. U. P. S.

Cherpulassery(203-Cherpulassery) B

7 MURUKADAS. S 21440 - G. B. U. P. S.

Ethanur(214-Coyalamannam) C

8 SHIMLAL. A.P 20030 - A. V. M. H. S.

Chunangad(202-Ottapalam) C

9 JYOTHISH NANDANAN 20661 - A. U. P. S.

Mannengode(206-Pattambi) C

10 APARNA.S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) C

11 VIBIN.C 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

12 AKHILDAS.K.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 316 ( Bharathanatyam)

Sl No Name School Grade

1 KAVYA. S 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 AMISHA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 ANJANA PRAMOD 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

4 DIVYA. P.M 21733 - G. U. P. S. Kongad(217-Parali) A

5 SUKRUTHA SANKAR.K 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

6 ANUPAMA.A 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) A

7 AKHILA .S 21277 - Holy. Family. U. P. S.

Alathur(212-Alathur) B

8 SREEJITHA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

9 VARSHA K.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

10 RANJITHA. P.K 20363 - N. N. N. M. U. P. S.

Karalmanna(203-Cherpulassery) B

11 SHILPA.S 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

12 DEEPTHI MOHANAN 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

13 SWATHI KRISHNA. A.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 317 ( Mohiniyattam )

Sl No Name School Grade

1 ANJANA PRAMOD 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 KAVYA. S 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 SREEJITHA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 VARSHA K.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 AMISHA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

6 SARIKA.K 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

7 GOPIKA.N 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

8 DIVYA. P.M 21733 - G. U. P. S. Kongad(217-Parali) A

9 SWATHI KRISHNA. A.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

10 SHILPA.S 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

11 SANTHWANA .S.UNNI 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 318 ( Kuchuppudi)

Sl No Name School Grade

1 RENJITHA C GOPAL 21898 - N. V. A. U. P. S.

Thenkara(218-Mannarkkad) A

2 AMISHA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 GOPIKA. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

4 ARDRA RAMESH 21279 - C. E. M. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

5 SARIKA.K 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

6 ARYAKRISHNAN. K.T 20363 - N. N. N. M. U. P. S.

Karalmanna(203-Cherpulassery) A

7 VARSHA K.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

8 SANTHWANA .S.UNNI 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) B

9 ANN MARY JOSE 21564 - St. Thomas U. P. S.

Kairady(215-Kollamghode) B

10 SWATHI KRISHNA. A.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 319 ( Mono Act)

Sl No Name School Grade

1 SHEETHAL. R 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 VIDYA.T.V 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) A

3 SUKRITHA. N.R 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 MEERASHAHANA.H 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

5 ARDRA.N.R 20451 - A. U. P. S.

.Pullasserykkara(204-Shornur) A

6 ANJANA VIJAYAN 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

7 NAJA MEHJABIN.K.B 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) A

8 SWETHA. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

9 RAGITHA.A.P 20662 - A. U. P. S.

Muthuthala(206-Pattambi) A

10 NAYANA. A.M 21259 - H. A. U. P. S.

Akkara(212-Alathur) B

11 ABHINAV.M.S 21441 - G. U. P. S.

Bemmanur(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 320 ( Kathaprasangam)

Sl No Name School Grade

1 ANJITHA. R 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 SREEJITH.T 20662 - A. U. P. S.

Muthuthala(206-Pattambi) A

3 AJISH.S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

4 ABILASH. R 21564 - St. Thomas U. P. S.

Kairady(215-Kollamghode) A

5 ARJUN .P 20259 - A. U. P. S.

MANISSERY(202-Ottapalam) A

6 VRINDA NANDA KUMAR .K 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

7 SREENA. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

8 LINTA MATHEW 21265 - A. U. P. S.

Chittilanchery(212-Alathur) B

9 RESMI.R 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) B

10 SUJEESHA.V 20456 - K. V. U. P. S.

Kailiyad(204-Shornur) B

11 SWETHA.T.M. 21745 - A. U. P. S. Vadassery(217-Parali) B

12 BLESMI ROSE JOSEPH 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 321 ( Ottanthullal)

Sl No Name School Grade

1 HARITHA.T 20257 - A. U. P. S. VARODE(202-Ottapalam) A

2 ANUSREE MOHAN 20554 - M. C. M. U. P. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 322 ( Katharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 ATHIRA.M.K. 20556 - A. U. P. S.

Malamakkavu(205-Thrithala) A

2 JINA.A.J 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 SULFIYA P.T 20253 - A. M. U. P. S.

CHUNANGAD(202-Ottapalam) A

4 JILNA JENNATH .K.V 21886 - G. U. P. S

Vadasserypuram(218-Mannarkkad) A

5 ANUJA. U.P 20355 - A. U. P. S.

Kalluvazhi(203-Cherpulassery) B

6 FARSEENA SHERIN.P.S 21066 - Railway H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

7 HABEEBA.S 21445 - A. S. B. S.

Manjalur(214-Coyalamannam) B

8 SREELAKSHMY.T.S 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

9 MUHAMMADASHIQ.KP 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 323 ( Kavitharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 DIVYA. P. 20367 - K. A. U. P. S.

Elambulassery(203-Cherpulassery) A

2 RITHUNANDA. B 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

3 MEHA.N.S. 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

4 MAHITHA HAREESH 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

5 AKSHAYA S 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S.

Mangalam(212-Alathur) B

6 MRIDULA.K.M 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

7 VINDUJA.K.J 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) C

8 SOJA N 20455 - A. U. P. S.

Ariyanchira(204-Shornur) C

9 SURABHI MOHAN. K 20660 - A. U. P. S.

Karambathur(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 324 ( Katharachana - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 VISHNU.V 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

2 RIYASEKHERAN 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) C

3 SRUTHI. N.B 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) C

4 ANOOP. A 21553 - A. U. P. S.

Panangattiri(215-Kollamghode) C

5 MINHAJ.V.P 20666 - Darul Athfal U. P. S.

Koppam(206-Pattambi) C

6 ASWATHY. P 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) C

7 VINEETHA DEVAN 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 325 ( Sangha Ganam)

Sl No Name School Grade

1 SHWETHA SOMASUNDARAN N.K 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

2 ANJALI.P.S. 20557 - DIET Lab School

Anakkara(205-Thrithala) A

3 ARCHANA.T 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 UNNIMAYA.C 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

5 SHAFEELA. T 21885 - G. U. P. S.

Thenkara(218-Mannarkkad) A

6 SANDHYA. K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

7 JAYAGOPAL MENON .V.C 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

8 SHADIYA MARYAM.C.P 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) B

9 SUKANYA S 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

10 FOUSTEENA MERIN THOMAS 21028 - P. H. S.

Padagiri(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 326 ( Thiruvathira )

Sl No Name School Grade

1 SUKRUTHA SANKAR.K 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

2 AMITHA.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

3 VISMITHA V.M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 NANDITHA. D 21115 - M. M. N. S. S. E. M. H. S.

Perumbadari(218-Mannarkkad) A

5 GOPIKA G 21279 - C. E. M. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

6 STHUTHI RAMKUMAR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 HARSHA .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

8 ARYA.P 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

9 P. S. KEERTHI 21744 - A. U. P. S. Thenur

West(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 327 ( Oppana)

Sl No Name School Grade

1 SHARIKA MOHAN.J 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 SHAMEEMA BEEVI. K.P 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

3 FATHIMA NAJMI 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

4 ARCHANA.T 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 REVATHY. K. S 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

6 SHAFEELA.M.P 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

7 APARNA.S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

8 FATHIMA SHAMILA. M 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

9 AISWARYA. K. M 21568 - Nalanda Eng Medium School

Koduvayur(215-Kollamghode) B

10 AFEEFA THAHIRA. C 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

11 MONITHA RAJ.O.M 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 328 ( Sangha Nrutham)

Sl No Name School Grade

1 ANJANA PRAMOD 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 ADWAITHA PRADEEP 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 ARDRA RAMESH 21279 - C. E. M. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

4 SHILPA.S 21559 - St. Reethas U. P. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

5 HARSHIMA U KRISHNA 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

6 MALAVIKA SREENATH 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

7 ANUPAMA MOHAN 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

8 MEERA.P.M 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

9 G. PREETHIKA 21069 - H. S. Parli(217-Parali) A

10 ANJALI.B.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

11 VEENA MOHAN A T 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 329 ( Desabhakthiganam)

Sl No Name School Grade

1 SURYA SUBRAMANIAN. M 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SANDHYA. K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 GREENA A S 21279 - C. E. M. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

4 JAYAGOPAL MENON .V.C 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 ANJALI.P.S. 20557 - DIET Lab School

Anakkara(205-Thrithala) A

6 LAKSHMI.M.D 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

7 MUHAMMED GISAN. M 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

8 NASMIYA.B.P 20656 - G. M. U. P. S.

Vilayur(206-Pattambi) B

9 NIKHILA. P 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

10 ANAGHA.K.K 20450 - G. U. P. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

11 RANJITHA. R 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

12 FARHAN.T.A 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP General - 330 ( Nadakam)

Sl No Name School Grade

1 SANDRA V SUNIL 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ANJITHA. R 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 SANTHWANA .S.UNNI 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

4 NIMYA.TN 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

5 SARATH. R 21561 - G. U. P. S.

Thiruvazhiyad(215-Kollamghode) A

6 MIDHUN. T 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) B

7 C. S. ANUSHA 21744 - A. U. P. S. Thenur

West(217-Parali) B

8 APARNA ANIL 21885 - G. U. P. S.

Thenkara(218-Mannarkkad) B

9 FARZEENA . A 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 601 ( Chithra Rachana - Pencil)

Sl No Name School Grade

1 SACHIN. S 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ROBIN G PAUL 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

3 ADHIPA.K.R 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

4 MUHAMMED SHAFI A.P 20030 - A. V. M. H. S.

Chunangad(202-Ottapalam) A

5 AJITH KRISHNA. R 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

6 VISHNU.V.PHALGUNAN 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) B

7 SOORYAPRAKASH.T.C 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

8 RAGHUL .D 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

9 ARUN.M 21018 - G. H. S. S.

Thenkurussi(214-Coyalamannam) C

10 ABHIJITH. P.N 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) C

11 NASARALI T 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 602 ( Chithra Rachana - Water Colour)

Sl No Name School Grade

1 RIJU.R.KRISHNAN 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 AJITH P B 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

3 SACHIN. S 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ADHIPA.K.R 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) B

5 NAKULRAJ .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

6 PAVITHRA. K 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

7 PRATHYUSHA.S.NAIR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) C

8 VINOD. R 21086 - St.Peters C. H .S

Kookkampalayam(218-Mannarkkad) C

9 GOKUL.G 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 603 ( Chithra Rachana - Oil Colour)

Sl No Name School Grade

1 RIJU.R.KRISHNAN 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 SACHIN. S 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 APARNA. B 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

4 NAKULRAJ .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

5 SUJITH T 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

6 ANISH N 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

7 GOKUL.G 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

8 VIVEK. C. R 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) C

9 SREERAG.K.K 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) C

10 MUHAMMED SHAFI A.P 20030 - A. V. M. H. S.

Chunangad(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 604 ( Cartoon)

Sl No Name School Grade

1 ABHILASH MENON. T 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

2 AJITH P B 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

3 SANJAY .T 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

4 NAKULRAJ .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

5 ASWIN. T 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) C

6 ANAND.M.V 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 605 ( Sasthreeya Sangeetham(Boys))

Sl No Name School Grade

1 VISWANATH. K.V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

2 HARISANKAR .P 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

3 RENJITH MOHAN 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 VISHNU.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

5 GOKULAN.T 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 A. VISHNU 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

7 DEEPU SUBRAHMANIAN 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

8 SREENATH.JB 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

9 SONU K S 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) C

10 VISHNU. K.R 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) C

11 BEJOYS JACOB 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 606 ( Sasthreeya Sangeetham(Girls))

Sl No Name School Grade

1 SRUTHI P NAIR 21021 - V. I. M. H. S.

Pallassana(215-Kollamghode) A

2 VARSHA.T.V 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 ARYA. E.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

4 HARITHA MENON. H 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

5 LAKSHMI .U.V 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 SNEHA.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

7 SAVERI. J. S 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) C

8 KAVYA GOPINATHAN 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 607 ( Kathakali Sangeetham (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SREEHARI.S 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

2 JISHNU.T.B 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

3 ARUNDAS.V 21031 - V. M. H. S.

Vadavannur(215-Kollamghode) B

4 SUNDAR DAS.T. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

5 VIVEK.K.S 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 608 ( Kathakali Sangeetham (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ARYA. E.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

2 HARITHA MENON. H 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

3 ATHIRA.R 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 SRUTHI P NAIR 21021 - V. I. M. H. S.

Pallassana(215-Kollamghode) A

5 SREEJITHA. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

6 ATHIRA. V.G 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 609 ( Lalithaganam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SIYAD .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 A. VISHNU 21069 - H. S. Parli(217-Parali) A

3 SONU K S 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) A

4 RENJITH MOHAN 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 VISWANATH. K.V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

6 SOJITH.S 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) B

7 SAJEEV.T.P 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) C

8 SREENATH.JB 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

9 JISHNU.CM 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) C

10 DHANUSH. N 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) C

11 VIVEK.S 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 610 ( Lalithaganam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 RESHMA. R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 ARYA.T.B 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

3 ARDRA.D.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

4 ARYA. E.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

5 JERIN VARGHESE. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

6 ATHIRA.P.M 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

7 DEEPA. A 21029 - R. P. M. H. S.

Panangatiri(215-Kollamghode) B

8 SWATI.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

9 ATHIRA .K MENON 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

10 MEERA KUMAR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 611 ( Mappilappattu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ABDUL SATHAR.A.K 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

2 SHAFEEK SALMAN.P.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) A

3 MUHAMMED SHAHEEN P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

4 MUHAMMED RASHID. V 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

5 RINSHAD. A 21004 - P. K. H. S. Manjapra(212-Alathur) A

6 SIYAD .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

7 ABDUL RASAK. M 20042 - T. S. N. M. H. S.

Kundurkunnu(203-Cherpulassery) B

8 JAIRAM. K. V 21101 - St. Pauls H. S.

Kollengode.(215-Kollamghode) B

9 HUDASULHAN. S 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 612 ( Mappilappattu (Girls))

Sl No Name School Grade

1 PRIYANKA. P 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 JASIRA.C.J 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) A

3 HAFSATH JUHAIRA 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 ANSIYA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 SUMAYYA.K.P. 20005 - G. H. S. S.

Anakkara(205-Thrithala) A

6 FATHIMATHULTHASLEEMA.C 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

7 NISHFEENA. M 21097 - M. E. S. K. T. M.

Vattamannapuram(218-Mannarkkad) A

8 SHAREENA.S 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

9 ANUSREE.M.P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

10 SHIFA. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

11 SHAHBAS SAHLA 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) B

12 LINCY ANTONY 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 613 ( Veena)

Sl No Name School Grade

1 GANA. M 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 RAVEENA.B 21036 - G. S. M. H. S. S.

Thattamangalam(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 614 ( Violin - Paschathyam)

Sl No Name School Grade

1 ANANTHU.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 RIJU.R.KRISHNAN 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

3 AMRITHA. R 21014 - H. S. Kuthanur(214-Coyalamannam) A

4 ATHEEQ RAHMAN.T.K 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

5 JOYTHI LAKSHMI.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 615 ( Violin - Paurasthyam)

Sl No Name School Grade

1 SWATI.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 SOORAJ.S. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

3 RANJITH MENON 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) B

4 AMRITHA RAJAN 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

5 NANDU KRISHNAN. R 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

6 VAISHAKH. A.V 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

7 SREEJITH.S 20027 - N. S. S. K. P. T. H.

S.Ottapalam(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 616 ( Odakuzhal)

Sl No Name School Grade

1 LAKSHMI KRISHNAKUMAR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SAJEEV. C.P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

3 PRAVEEN.A.V 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

4 AJAY. V 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 617 ( Nadaswaram)

Sl No Name School Grade

1 VARADARAJAN. M 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 618 ( Chenda / Thayambaka)

Sl No Name School Grade

1 ABHIJITH.K 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) A

2 VISHNU. M.P 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) A

3 SREERAG.K.M 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

4 AJAY KUMAR. K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 SOORAJ.M.V 21006 - G. H. S. S.

Kizhakkanchery(212-Alathur) A

6 SARATH.S.KRISHNAN 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) B

7 HARIKESH PRASAD 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

8 ARJUN.C 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 619 ( Guitar - Paschathyam)

Sl No Name School Grade

1 AKHIL. J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 JUNIA LOIS .P 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

3 SUMITH KUMAR.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

4 REVATHY.M 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 SREENATH. S 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 620 ( Thabala)

Sl No Name School Grade

1 ASHOK. V 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 VISHNU. R 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

3 MADHU. V.M 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

4 JISHNU R.NATH 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

5 MIDHUN RAJ. R 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) B

6 JISHNU. P 21115 - M. M. N. S. S. E. M. H. S.

Perumbadari(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 621 ( Mrudamgam / Ganchira / Ghadam)

Sl No Name School Grade

1 SAI PRASAD. S. S 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SARATH.P 21031 - V. M. H. S.

Vadavannur(215-Kollamghode) A

3 MIDHUN RAJ. R 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) A

4 ARJUN. P 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

5 ABHAYKRISHNAN 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

6 BHAVAJAN.B 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) B

7 SREENATH.V 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) C

8 UJITH.U.K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

9 ADARSH. P 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

10 NIKHIL.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) C

11 AMALNATH .V 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 622 ( Madhalam)

Sl No Name School Grade

1 RENJITH KRISHNAN.P.K 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

2 RAHUL. P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 623 ( Kathakali (Boys))

Sl No Name School Grade

1 JISHNU R.NATH 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 624 ( Kathakali (Girls))

Sl No Name School Grade

1 AISWARYA. A 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 NANDINI.N.KUMAR 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 HARITHA MENON. H 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ASWATHI PRASAD 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 PRAJITHA .P 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 625 ( Ottanthullal (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SREERAJ. A 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

2 VINEETH. K 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) A

3 PRASANTH.K.P 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

4 MANESH KRISHNAN P U 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 626 ( Ottanthullal (Girls))

Sl No Name School Grade

1 NANDINI.N.KUMAR 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 RAKENDU.V.S 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 AATHIRA. M 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ATHIRA.V 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

5 RAVEENA.B 21036 - G. S. M. H. S. S.

Thattamangalam(213-Chittur) A

6 SWETHA. M. DAS 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 627 ( Nadodi Nrutham (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ABHIJITH.B 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 ABHIJITH. A 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 ANILSANTH.V.A 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) A

4 SARATH.K.R. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 JIBIN. S 21047 - S. V. V. H. S. S.

Eruthenpathy(213-Chittur) A

6 VIPINKRISHNA.TM 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

7 MIDHUN. K. RAJ 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

8 V. V. HARIKRISHNAN 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

9 MONISH MOHANDAS 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

10 PRAVEEN. C 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 628 ( Nadodi Nrutham(Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANAGHA ARJUN 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 LAKSHMIPRIYA. T .K 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SEETHAL.R.PRAKASH 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

4 ASWATHY. R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

5 MINNU. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

6 GREENA R UNNI 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

7 AMRUTHA.U. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

8 RANJITHA. R 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

9 SHILBY BABU 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

10 SARANYA.M.P 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) A

11 NEETHUDAS T 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

12 ARYASREE. A 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 629 ( Chakkyarkoothu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 YADU KRISHNAN. K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

2 VINAYAK.K.G 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

3 ADARSH .K 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 630 ( Bharathanatyam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 DHANANJAYADAS.K.V 21066 - Railway H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 NISHANTH.V 21005 - S. J. H. S.

Puthukkode(212-Alathur) B

3 PRAVEEN. C 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 631 ( Bharathanatyam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANUSHYA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 MINNU. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 SHILPA. R 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

4 SREELAKSHMI. V.A 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 DEEPTHI .S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 NEETHUDAS T 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

7 AMRUTHA.U. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

8 MRIDHULA. R. UNNI 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

9 ARYASREE. A 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

10 GREENA R UNNI 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

11 SARANYA.M.P 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) B

12 RANJITHA. R 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 632 ( Kuchuppudi (Boys))

Sl No Name School Grade

1 DHANANJAYADAS.K.V 21066 - Railway H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 633 ( Kuchuppudi (Girls))

Sl No Name School Grade

1 MALAVIKA SASI 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 MINNU. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 ASWATHI. P 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

4 ANUSHYA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 MRIDHULA. R. UNNI 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

6 ARYASREE. A 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

7 DEEPTHI .S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

8 SARANYA.M.P 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) A

9 SEETHAL.R.PRAKASH 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

10 VEENA VENUGOPAL 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) A

11 ARDRA M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 634 ( Mohiniyattam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANUSHYA NAIR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ASWATHI. P 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

3 ARDRA M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 MALAVIKA SASI 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

5 SWATHI. C 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

6 SYAMA SOWPARNIKA. K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

7 MRIDHULA. R. UNNI 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

8 GOPIKA. V.S 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

9 SRUTHI .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

10 RADHIKA.E 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 635 ( Kerala Nadanam)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHY. R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 NANDINI.N.KUMAR 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 GANA. M 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ASWATHI. P 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

5 DEEPTHI.V 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) A

6 SRUTHI .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

7 AMBIKA. T.J 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

8 SNEHA.K.P 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

9 SWETHA. M. DAS 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 636 ( Prasangam - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 PRANAV MANIKANDAN. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 HASNA SHERIN 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 ANUPAMA S.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 SAJOICE JOSE 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 ASWATHI P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) A

6 AFSEENA. A 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

7 SHYJIL. K. K 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) B

8 GURUPRASAD. M 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

9 MUKESH. M 21029 - R. P. M. H. S.

Panangatiri(215-Kollamghode) B

10 ATHUL VINOY. P.P 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

11 MEGHANAD KAYANATTIL 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

12 ARJUN. K 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 637 ( Prasangam - English)

Sl No Name School Grade

1 AFSEENA. A 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 KAVYA .P.K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

3 PRANAV MANIKANDAN. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 ANUPAMA S.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 POOJA ANAND. 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

6 PRABHIN.P.DEV 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

7 POOJA. J.S 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

8 RESHMA.N 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

9 PRATHYUSHA.S.NAIR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

10 MUHEMMAD JAISAL K M 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

11 SREEDEV.N 20004 - G. G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 638 ( Prasangam - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 AFSEENA. A 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 PAVITRA. V 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 VARSHA P 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 639 ( Kavitharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 SREEVENI. M.D 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 ANAGHA.S. 20005 - G. H. S. S.

Anakkara(205-Thrithala) A

3 NEEMA.V 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 INDUSREE. 21079 - G. H. S. Karimba(218-Mannarkkad) B

5 NEETHU KRISHNA. T.R 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

6 AMRUTHA. V. P 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) B

7 KAVITHA. V. 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 640 ( Katharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 SHAHINA. C.K 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

2 SARANYA. C.M 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

3 SREEVENI. M.D 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 MEGHA NARAYANAN. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

5 AISWARYA.V.U 21024 - L. M. H. S.

Magalamdam(212-Alathur) B

6 THUSHARA. R 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

7 DIVYA.M.P 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

8 ANNA MARIA GEORGE 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

9 SAMATHA.V 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) C

10 RESHMA.D 21064 - H. S. H. S

Kallekulangara(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 641 ( Kavitharachana - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 ROHITHA. P.R 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) A

2 KRISHNA. S 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

3 KRISHNA C V 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) B

4 NISHA A 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 642 ( Katharachana - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 BRINDA. K 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 RUPA RAVI 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

3 KRISHNA. S 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

4 NEELIMA MOHAN.T 20023 - G. V. H. S. S.

Koonathara(204-Shornur) C

5 RENUKA. R 21014 - H. S. Kuthanur(214-Coyalamannam) C

6 RAJITHA. P.N 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 643 ( Upanyasam - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 SUBINDAS 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

2 JASNATH.P 20052 - Karuna. H. S. S.

Prabhapuram(206-Pattambi) A

3 SURYA JOSE 21113 - Carmel H. S.

Palakkayam(218-Mannarkkad) A

4 SARATH. P.C 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) A

5 THASNEEM .O 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 HARITHA. P.K 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

7 TONY TITUS 21029 - R. P. M. H. S.

Panangatiri(215-Kollamghode) A

8 THANSIYA.A 21024 - L. M. H. S.

Magalamdam(212-Alathur) A

9 NIYAS MUHAMMED. M.M 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

10 NAJEEM.Y 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

11 ATHIRA. E.P 20046 - G. H. S. S.

Marayamangalam(204-Shornur) B

12 ATHULYA. P 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 644 ( Upanyasam - English)

Sl No Name School Grade

1 KAVYA .P.K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 PRANAV MANIKANDAN. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 ANUPAMA S.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 SATHI K 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) A

5 ANCY SUNDARAN 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

6 AYSHA ABDUL RAHMAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

7 THANSIHA .P 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) B

8 ANIRUDH JAYARAM. 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

9 AKSHAY.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

10 SAROJA. P 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

11 MUHEMMAD JAISAL K M 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 645 ( Upanyasam - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 SUKLESWARI .S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 HANEENA JASMINE. P 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

3 SOORAJ.N.P 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

4 PAVITRA. V 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

5 AKHILA C A 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) C

6 AKSHAY VISHWAN 21114 - M. E. S. H. S. Mundur(217-Parali) C

7 SUDEESH SUKUMARAN 21006 - G. H. S. S.

Kizhakkanchery(212-Alathur) C

8 APARNA.P 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 646 ( Upanyasam - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 NASRIYA. E.P 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

2 HANNA MOOSA MUHAMMED 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

3 THASLEENA. R 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

4 SWALIHA. O 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

5 MUHSINA THASLIM.A.K. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 647 ( Katharachana - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 SAREENA.K 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) A

2 SUHAIRA. P.K 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

3 NASRIYA. E.P 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

4 UMMU HABEEBA. K 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) B

5 SAJEENA. A 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) B

6 MUFEEDA.M.V 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) B

7 ROOBIKA. M 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

8 THASLEENA. R 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 648 ( Kavitharachana - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 KHAIRUNNEESA. 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

2 THAHIRA.NOOR. N 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) A

3 SHANOOB. P. M 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

4 JABNA. T 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

5 BISNI. Y 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) C

6 RASEEKHA YASMIN 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 649 ( Padyam Chollal - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 ARDRA.D.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

2 SREEHARI.S 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

3 SAVERI. J. S 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

4 SNEHA.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 VISHNUJA. J 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

6 KAVYA. M.G 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

7 SARGA. B 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

8 NIKHILACHANDRAN 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

9 ASWATHI P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) A

10 SHINILA.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

11 ATHIRA. K. J 21021 - V. I. M. H. S.

Pallassana(215-Kollamghode) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 650 ( Padyam Chollal - English)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHY. R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 ANKITHA. V. A 21003 - C. A. H. S. Ayakkad(212-Alathur) A

3 SNEHA.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

4 SANDRA MARIA . J 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 SITHARA.R.V 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

6 VISHNU MAYA NAIR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

7 ROSHNI RAJAGOPAL 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) B

8 NITHYA. J 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

9 MEGHA NARAYANAN. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

10 SAFEENA.S 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

11 SREEDEV.N 20004 - G. G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

12 AKHILRAJ.K.G 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 651 ( Padyam Chollal - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHI.M.G 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

2 IRIN MEREETA 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

3 RESHMA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

4 NEETHU UNNI 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

5 FASEEHA MARYAM. P.C 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) C

6 GREESHMA. H 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) C

7 AJITH U 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) C

8 BETTY JOSE T.J 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) C

9 VISHNUPRIYA.A.U 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 652 ( Padyam Chollal - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 ASKARALI P K 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 UMMUSALMA.P 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 HAFSATH JUHAIRA 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 AFSAL. P.A 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

5 SHAHANA. A 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

6 SAHAD.N.V 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

7 ATHIKA. K.P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

8 SHANOOPMON.K 20032 - G. H. S. S.

Kadambur(202-Ottapalam) B

9 N. SABNA 21070 - Mujahideen H. S.

Parli(217-Parali) B

10 SHAHMAN .S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 653 ( Padyam Chollal - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 SIYAD .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 MUHAMMED SHAHEEN P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

3 NEHA SUSAN MATHEW 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 VIVEK.S 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 MINIJA. M 21049 - G. A. P. H. S. S.

Elappully(213-Chittur) A

6 SREEDEVI. M. V 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

7 BIJU.B 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

8 SANJISHAMOL. C 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

9 SHIFANATH. A 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

10 FEBNA. E.T 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 654 ( Padyam Chollal - Tamil)

Sl No Name School Grade

1 SREEDEVI. M. V 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

2 CHAITHRASREE. K 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 REVATHY P.K 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) A

4 DRISYA.V 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) A

5 VEENA.C.N 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

6 ANASWARA. P 21004 - P. K. H. S. Manjapra(212-Alathur) A

7 PRIYANKA. C 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) B

8 BINUSHA. B 21014 - H. S. Kuthanur(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 655 ( Padyam Chollal - Kannada)

Sl No Name School Grade

1 APARNA. B 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

2 PRATIKSHA. C 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 VIVEK.K.S 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

4 DIVYASREE MADHAVI.N.S 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

5 RASHMI.R 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

6 RESHMI. P. NAIR 20042 - T. S. N. M. H. S.

Kundurkunnu(203-Cherpulassery) B

7 RAJESWARI. 21014 - H. S. Kuthanur(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 656 ( Aksharaslokam)

Sl No Name School Grade

1 HARSHA. M.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 ATHIRA.B 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

3 SANDRA S.VARRIAR 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 SARITHA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

5 KAVYA.P.G 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

6 ASWINI. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 657 ( Kavyakeli)

Sl No Name School Grade

1 HARSHA. M.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 BHAVYA. M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 KAVYA.P.G 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

4 ATHIRA.KS 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

5 UNNIMAYA. K 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

6 SILPA. M.T 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 658 ( Mono Act (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ABHIJITH.B 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 ANAND JAYAN 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 SYAMJITH.K.S. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

4 SYAMMOHAN. P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

5 RHITHWIK.E 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

6 MUHAMMED MUSTHAFA. P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

7 BINU ALIAS 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

8 VIVEK. S 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

9 AKSHAY. S 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) A

10 MONISH MOHANDAS 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 659 ( Mono Act (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANAGHA ARJUN 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 CHIPPI GANA. C.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

4 RESHMA .M 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

5 NIKHITHA. K.R 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

6 ANSILIN.M.SAJU 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 JISMIYA THANKACHAN 21086 - St.Peters C. H .S

Kookkampalayam(218-Mannarkkad) A

8 ASIKA.V.M 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

9 RANJITHA. R 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

10 CHITRA.P.A. 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

11 V. G. SARANYA 21069 - H. S. Parli(217-Parali) A

12 RESHMA. M 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

13 ANJANA. K 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 660 ( Mimicry (Boys))

Sl No Name School Grade

1 AKSHAY PRASAD 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) A

2 VIVEK.V.NAIR 20028 - S. D. A. H. S.

Kaniampuram(202-Ottapalam) A

3 P. K. SUDHEESH 21069 - H. S. Parli(217-Parali) A

4 SUDHEESH. P.P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 VISHNU. K.P 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

6 VIJAYAN. K 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) A

7 JEBIN. O. M 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani

Palakkad(216-Palakkad) A

8 SHYAM.K.P 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

9 MUHAMMED SHEREEF. C.P. 20060 - P. P. T. M. H. S.

Pombra(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 662 ( Kathaprasangam)

Sl No Name School Grade

1 ROHITHA B 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

2 ELSA SHOBBY 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 SANDRA S.VARRIAR 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 NIKHIL.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

5 ROHINI.H 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

6 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) B

7 ARYA. .P.S 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

8 ASWATHI P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

9 VIPIN K 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) C

10 VISHNULAL 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) C

11 MAYAMOHINI. B 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 663 ( Parichamuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 BAIJU. N 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 DILEEP. K. T 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) A

3 AKHIL SEBASTIAN 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 NIDHISH .P 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

5 HARIGOVIND.K 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

6 AJITH.S 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 664 ( Poorakkali (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SARATH.K.R. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 SOORAJ. S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

3 ANAND.S 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ADARSH 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 RATHEESH M P 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 665 ( Kolkali (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ARJUN .A 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 AFSAL M 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) A

3 SHEMEEL. P 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) A

4 ABDUL SHAFEER.S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

5 RAMESH.P 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) B

6 ABDUL BASITH.K.V. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

7 ARSHAD. P 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) B

8 NOUFAL.S 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 666 ( Arabanamuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ANOOP MARAKKAR.M 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 TONY THOMAS 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

3 MUHAMMED MIDILAJ 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

4 MUZAMMIL.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

5 ABDURAHIM.CP 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

6 SHAMSEER .C 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

7 DEVADAS K T 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

8 ABDUL RISHAD. A 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

9 JANSA. M.P 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 667 ( Dafmuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 MUHAMMED SHAREEF. K.K 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

2 ABDUL RASHI 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 MUHAMMED MIDILAJ 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

4 AJMAL.A.K 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) B

5 ANSAR. K 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

6 FAYIS.P.M 21005 - S. J. H. S.

Puthukkode(212-Alathur) C

7 JUNAID. S. M 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 668 ( Margamkali (Girls))

Sl No Name School Grade

1 RUKMA .K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 KEERTHY SUBRAMANIAN 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 RESHMA C.U 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 SWETHA SUBRAMANIYAN.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

5 TEENA KURIAN 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

6 RESHMA. P.M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 669 ( Thiruvathirakali (Girls))

Sl No Name School Grade

1 APARNA RAMADAS 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 ARDRA.D.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

3 MANISHA.A 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 AMRITHA PRIYA. M 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

5 ARYA. E.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

6 NIVEDITHA. P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

7 SRUTHI K.P 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

8 ATHIRA .K MENON 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

9 GREESHMA K 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

10 PRAJITHA .P 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 670 ( Oppana (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SITHARA ALI 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

2 BHASURA.K 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

3 ANOODH. K 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) A

4 SHEREEJA.T.P 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

5 AMRUTHA. K.G 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

6 NAJMA P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

7 LAKSHMA T.S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

8 SHABNA. Y 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

9 RESMA N R 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

10 JERIN VARGHESE. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

11 JEENA.P.S 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) B

12 ARCHANA .R 21050 - G. V. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

13 ANUSHA.J 21031 - V. M. H. S.

Vadavannur(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 671 ( Vattappattu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 RIYAS. P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

2 MUHAMMED ANEES. P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

3 ABDUL SHAFEER.S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

4 MUHAMMED SHIFIL P 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

5 ALTHAF RAHMAN. P.P 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

6 ADHEEP.A.K. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 SHAHMAN .S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

8 MUHAMMED RASHID. V 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

9 ANSHAD RAHMAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 672 ( Sangha Nrutham (Girls))

Sl No Name School Grade

1 AMRUTHA.U. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 POOJA SURESH 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SIMI.S 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

4 NAYANA. N 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 KEERTHANA ARAVIND 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 SEETHAL.R.PRAKASH 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

7 ABHINJHA. V.J 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

8 RAJANI.R.NAIR 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

9 SARANYA.M.P 21117 - St. Johns

Akampadam(215-Kollamghode) A

10 RESHMA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

11 SHEBEENA.K.M 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 673 ( Kathakali - Group)

Sl No Name School Grade

1 GANA. M 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ARYA C N 20038 - H. S.

Katampazhipuram(203-Cherpulassery) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 674 ( Ganamela)

Sl No Name School Grade

1 JERIN VARGHESE. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 AKHIL. J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 ANJANA M.V 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 SRUTHI. K.P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 DIVYASREE MADHAVI.N.S 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

6 SAROOP.C.L 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

7 SIVAPRASAD .S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

8 UJITH.U.K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

9 DARSANA. R 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) B

10 JISHA .G. PANICKER 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 675 ( Chendamelam)

Sl No Name School Grade

1 SUKESH.P.U 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

2 BHAVITH V 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

3 PAVITHRAN. P 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

4 SREERAG.K.M 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

5 KRISHNA PRASAD M N 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

6 VINU. P.V 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

7 HARIKESH PRASAD 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 676 ( Panchavadyam)

Sl No Name School Grade

1 SUKESH.P.U 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 677 ( Nadakam)

Sl No Name School Grade

1 AKSHARA. K.A 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 AJITH P B 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

3 NIYAS MUHAMMED. M.M 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

4 HARIDAS. C 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) A

5 KRISHNA VASANTH.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

6 ASHITHA .H.A 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

7 ANAND JAYAN 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

8 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

9 GOPIKA. J 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

10 SHAMNA.P 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) B

11 SUBHASH. K.B 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) B

12 SUDHEESH. M 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 678 ( Vrunda Vadyam)

Sl No Name School Grade

1 ANANTHU.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 AKHIL. J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SUJIN.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 KRISHNAPRASAD. U 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 RAJARAM .P.S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

6 NAYANA.N.K 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 679 ( Bandmelam)

Sl No Name School Grade

1 SNEHA SREEDHARAN 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 A. VASANTHA PADHMAAVATHI 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 RESHNA RAVI 20053 - St. Pauls. H. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 680 ( Desabhakthiganam)

Sl No Name School Grade

1 LAKSHMI .U.V 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 BHAVAJAN.B 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

3 SUPRIYA.M.V 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 ASWATHI P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) A

5 SUNDAR DAS.T. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 SWATI.S 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

7 SHANDINI.M.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

8 ANJANA.K.A 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) B

9 SNEHA.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

10 RUKMA .K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

11 SANDRA MARIA . J 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

12 NISHFEENA. M 21097 - M. E. S. K. T. M.

Vattamannapuram(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS General - 681 ( Yakshaganam)

Sl No Name School Grade

1 NIKHIL.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

2 MAYA KUNNATH 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 901 ( Chithra Rachana - Pencil)

Sl No Name School Grade

1 SUBIN V 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

2 PRAVEEN. P 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

3 NAJEEB.T 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 PRASANTH.R 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 JISHNUKUMAR . V 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) B

6 SREEJITH.T.J 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

7 SUDEEP. T.P 21097 - M. E. S. K. T. M.

Vattamannapuram(218-Mannarkkad) C

8 ABHIJITH TS 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) C

9 NAMEESH. N 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) C

10 MADHU.K 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) C

11 RAMKUMAR.A 20019 - G. H. S. S.

Vatanamkurussi(204-Shornur) C

12 SWATHI.P 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 902 ( Chithra Rachana - Water Colour)

Sl No Name School Grade

1 UNNIKRISHNAN.C 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 VINAYAK VIJAYAN 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 NAJEEB.T 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 SOORAJ. B 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

5 MITHILA GEORGE 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

6 SHILPA S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

7 MUKESH.K 20018 - G. H. S. S.

Chundampetta(206-Pattambi) B

8 ASWATHY.S 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

9 ATHIRA. M.K 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

10 PRAVEEN.P 21018 - G. H. S. S.

Thenkurussi(214-Coyalamannam) C

11 VINYA.V 21121 - Technical H. S.

Palakkad(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 903 ( Chithra Rachana - Oil Colour)

Sl No Name School Grade

1 SUBIN V 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

2 PRASANTH.R 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 UNNIKRISHNAN.C 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

4 SHILPA S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

5 ASWATHY.S 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

6 SHAMEEMA K M 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) C

7 UMA .P.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

8 FATHIMA RUBY.M.K 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) C

9 THULASI .R 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) C

10 JEENA. A.V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 904 ( Cartoon)

Sl No Name School Grade

1 SHINAJ MON.P.K 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 AKHIL PRAKASAN 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 BINU.P.V 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

4 SANITHA.S 21018 - G. H. S. S.

Thenkurussi(214-Coyalamannam) C

5 SHINOJ.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

6 PRAVEEN. P 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 905 ( Collage)

Sl No Name School Grade

1 VYSAKH. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 THUSHARA.P.T 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 BIJU. T.U 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

4 SILPA. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

5 VISWANATH MOHAN 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) C

6 RINOOB. V. T 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 906 ( Sasthreeya Sangeetham(Boys))

Sl No Name School Grade

1 AKHIL KRISHNAN. J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ASWIN.P 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 AKHIL. T 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) B

4 ARUN T.V 20020 - G. H. S. S. Shoranur(204-Shornur) B

5 RAHUL DIVAKARAN.P.M 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) C

6 THOMAS GEORGE 20032 - G. H. S. S.

Kadambur(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 907 ( Sasthreeya Sangeetham(Girls))

Sl No Name School Grade

1 VIJAYASREE HARIDAS 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 INDULAKSHMY.K 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

3 SREELAKSHMI.K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

4 GOPIKA. G 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

5 NIMITHA K.C 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

6 ANJANA.G 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

7 KEERTHANA.B.NAIR 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

8 LIPI. K.S 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 908 ( Lalithaganam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 AKHIL KRISHNAN. J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 AJAY. S 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

3 VISAKH.K.S 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) A

4 BIJOY.C.J 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

5 VYSHAKH .K 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) B

6 NIDHEESH MENON 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

7 MURUKESAN. G 21103 - G. T. H. S.

Sholayur(218-Mannarkkad) C

8 SUBIN.S 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) C

9 NIKHIL M 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 909 ( Lalithaganam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SREELAKSHMI.K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 ARATHY. R 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 ARUNA N NAIR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

4 SWATHY M 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

5 KEERTHANA.B.NAIR 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

6 NISA GEORGE 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) B

7 SUSHAMA.E 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) B

8 SILPA. T.R 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) B

9 SREEKUTTY. M 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

10 NASRIN. N. S 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 910 ( Mappilappattu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 MUHAMMED ABDUL RAHMAN.E.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 MUHAMMED FAIZAL. S 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 AFSAL ALI .M 21050 - G. V. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

4 SHABAS. P.A 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

5 MUHAMMED ASHIF. P 21085 - D. H. S.

Nellipuzha(218-Mannarkkad) A

6 NADHEEM. N 21581 - T.H.S.S. Ayalur(215-Kollamghode) B

7 SAIFUDHEEN.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) B

8 FASIL.M.S 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 911 ( Mappilappattu (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SHANA. A.S 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

2 SAFIYA. S 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

3 SAHLA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 ARIFA. P.A 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

5 VISHNU PRIYA.P.S 20004 - G. G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

6 SAHLA SHERIN.P.P 20018 - G. H. S. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

7 REHANA T 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

8 SHIFANA. Y 21049 - G. A. P. H. S. S.

Elappully(213-Chittur) A

9 HAFSATH.K 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

10 SRUTHI. R. NAIR 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) B

11 SAMSEENA.C 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 912 ( Kathakali Sangeetham (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SREENATH.G.MENON 20028 - S. D. A. H. S.

Kaniampuram(202-Ottapalam) A

2 RAHUL DIVAKARAN.P.M 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 913 ( Kathakali Sangeetham (Girls))

Sl No Name School Grade

1 VIJAYASREE HARIDAS 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 RENJITHA. P.R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 PANCHAMI.V.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 VANI. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

5 SRUTHI. T.P 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

6 VISHNUPRIYA VASUDEVAN 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 915 ( Nadaswaram)

Sl No Name School Grade

1 KRISHNARAJ.H 21036 - G. S. M. H. S. S.

Thattamangalam(213-Chittur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 916 ( Violin - Western)

Sl No Name School Grade

1 VINAYAKUMAR .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 ARCHANA P.K 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

3 PAUL JOSEPH 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 MAANASA.M.T 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 917 ( Violin - Oriental)

Sl No Name School Grade

1 SREERAM .K.M 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 VISHNU K 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

3 RANJITHA. K.H 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

4 AARABHI.V 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

5 VISWAM.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 918 ( Guitar - Western)

Sl No Name School Grade

1 JERSHANGHAN 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 ANJALI.M 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 919 ( Odakkuzhal)

Sl No Name School Grade

1 ANITH. S 21068 - G. V. H. S. S.

Malampuzha(216-Palakkad) A

2 ARJUN V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 920 ( Veena / Vichithraveena)

Sl No Name School Grade

1 LIPI. K.S 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

2 CHANDINI. V.K 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 921 ( Triple / Jazz - Western)

Sl No Name School Grade

1 SWATHIKA.S.NAIR 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 ANJANA K M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 SOVEREIGN GEORGE DAS 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

4 HARIPRASAD .S 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 922 ( Chenda / Thayambaka)

Sl No Name School Grade

1 BINU. T.P 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) A

2 HARIKRISHNAN. K.P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 RAKESH RAJ.N. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

4 PRADEEP.V.C 20027 - N. S. S. K. P. T. H.

S.Ottapalam(202-Ottapalam) A

5 ROHITH K 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

6 PRAMEETHA. R 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 ABHIJITH.K.S 20023 - G. V. H. S. S.

Koonathara(204-Shornur) B

8 SARATH.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

9 JAYARAM. S.P 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 923 ( Mrundangam)

Sl No Name School Grade

1 ARAVIND. C 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 RAJESH. K 21032 - G. H. S. S.

Muthalamada(215-Kollamghode) A

3 SREEGANESH.K.T 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) A

4 SUDHEESH.C 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) B

5 DEVIKA K 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 924 ( Madhalam)

Sl No Name School Grade

1 SATHEESH.K.S 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 925 ( Thabala)

Sl No Name School Grade

1 SACHILBEN VETTATH 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 SWAROOP. S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 926 ( Ottanthullal (Boys))

Sl No Name School Grade

1 RAHUL.P. R 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 NIDHIN.M. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 927 ( Ottanthullal (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SREEVEENA.P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 AMRUTHA G 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

3 SRUTHI.K.SOMAN 20023 - G. V. H. S. S.

Koonathara(204-Shornur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 929 ( Kathakali (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ARYA. K.P 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 930 ( Nadodi Nrutham (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ADITHYA. A 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 VISHNU .P.D 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

3 KARTHIK. K 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) A

4 SIDHARTH RAMESH 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 RIJUMON.R 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) B

6 MRUDUL L 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 931 ( Nadodi Nrutham (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SYAMA P 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

2 ARATHI G 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 SWATHI.R.KRISHNA 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

4 RAMYA. R 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

5 PARVATHY.M 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

6 ATHIRA . N 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 DEEPA BALAN 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

8 SRUTHI RAJAN. P 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) A

9 RESHMA.M 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

10 APARNA V 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

11 SUSHAMA.S.ANAND 20004 - G. G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

12 SHARI.K 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 932 ( Bharathanatyam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ADITHYA. A 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 VISHNU .P.D 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 933 ( Bharathanatyam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 BHAGYALAKSHMI. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SWATHI.R.KRISHNA 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 DHANYA. T.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 NEENU MARIA 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 ALAKA .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 ANUPRIYA. K 21039 - G. H. S. S. Chittur(213-Chittur) B

7 DIVYAMOL K 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

8 ASWATHY .A 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) B

9 CHITHIRA. A.B 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

10 SRUTHI.V.K 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 934 ( Kuchuppudi (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ADITHYA. A 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 935 ( Kuchuppudi (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SWATHI.R.KRISHNA 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 BHAGYALAKSHMI. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SYAMA P 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

4 CHANDANA GOPAN 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 AISHWARYA .A 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

6 ASWATHY. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

7 ASWATHY .A 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) B

8 SRUTHI RAJAN. P 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) B

9 NEENU MARIA 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

10 SRUTHI.V.K 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 936 ( Chakyarkoothu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 AVINASH K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 937 ( Keralanadanam)

Sl No Name School Grade

1 DHANYA. T.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 DURGA .C.P 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

3 DIVYAMOL K 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

4 KRISHNA P.S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 SWETHA KUMARAN 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 938 ( Mohiniyattam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SYAMA P 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

2 ARYA. K.P 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

3 DHANYA. T.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 ARATHI G 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

5 HARITHA HARI 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) A

6 KRISHNA P.S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

7 SRUTHI .P.KAIMAL 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

8 HRIDYA.V 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

9 NEENU MARIA 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

10 REVATHY KRISHNA 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) C

11 SRUTHI RAJAN. P 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 939 ( Prasangam - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 INDU.NR 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

2 KARTHIKA SANKAR 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

3 SREEKANTH.K.M 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 ATHILA MUHAMAD N 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) A

5 ARUN.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 FATHIMA .K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

7 ARUN LAL.K 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

8 ASWAJITH .C 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

9 ASHIBA.S 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) B

10 SREENATH.A 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

11 ANJU .K. RAJU 21581 - T.H.S.S. Ayalur(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 940 ( Prasangam - English)

Sl No Name School Grade

1 SONU.M 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 ASWATHY VIJAYAN 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 DHANIK.N 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 SANTHINIDAS .N 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

5 VIVEK.S 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

6 LAKSHMIPRIYA .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

7 KANNAN P MOHANAN 20061 - T. H. S. Shornur(204-Shornur) A

8 THRISAL. S 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

9 NIKHIL. M.R 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 941 ( Prasangam - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHY VIJAYAN 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 ARUNIMA.V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

3 ANJALI .V 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

4 DEVIKA.S 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

5 REVATHY KRISHNA 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

6 SARIKA.S.NAIR 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 943 ( Prasangam - Sanskrit)

Sl No Name School Grade

1 JAYAKRISHNAN.V.M 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

2 PARVATHY.A.M 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

3 SOBHA.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

4 KARTHIKA .S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

5 CHITHRA.E 20019 - G. H. S. S.

Vatanamkurussi(204-Shornur) B

6 KIRAN.R.J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 944 ( Upanyasam - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 ATHIRA.P 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 VINAYAK.V 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 INDU.NR 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

4 LITTY GEORGE 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

5 SAYUJYA C P 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) B

6 MEGHA RADHAKRISHNAN 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

7 NILDA MARY THEKKEDATH 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) B

8 ASWATHY.N.P 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

9 INDHU.K.R 20027 - N. S. S. K. P. T. H.

S.Ottapalam(202-Ottapalam) B

10 VANDANA.M 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

11 NIDHEESH. M 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) B

12 MUHAMMED FAHIZ 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 945 ( Upanyasam - English)

Sl No Name School Grade

1 TONY GEORGE 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 KISHORE K R 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) A

3 SONU.M 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

4 PRANESH.M 20028 - S. D. A. H. S.

Kaniampuram(202-Ottapalam) A

5 SANJU.K 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

6 PRAMADHA . W.M 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

7 SWATHY PRAKASH 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) B

8 AFZAL.O 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

9 ANAGHA.R.NATH 20019 - G. H. S. S.

Vatanamkurussi(204-Shornur) B

10 VISHNU K 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

11 KRISHNASUJA. K 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) B

12 AJITHA C 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 946 ( Upanyasam - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 SHAHIN.C.S 21059 - G. H. S. S. Big

Bazar(216-Palakkad) A

2 RAMSHEENA.N 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

3 SHABNA. P 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

4 NASEENA.P 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

5 SALEEMA ABDULRAHIMAN 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 MUHAMMED SHAJEEM.K.K. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

7 MUBASHIRA. T 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

8 HYBA.H 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) B

9 SHADHIK BASHA. S 21032 - G. H. S. S.

Muthalamada(215-Kollamghode) C

10 ABIDA . K 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 947 ( Upanyasam - Sanskrit)

Sl No Name School Grade

1 DILEEP .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 VINDUJA CHANDRAN. R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 VISHNU.M.S 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 KOKILA. C 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 KIRAN.R.J 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

6 SARITHA. P 20041 - G. H. S.

Vellinezhi(203-Cherpulassery) A

7 SRUTHY UNNIKRISHNAN 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

8 MANU.R 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

9 MANJU. V 21006 - G. H. S. S.

Kizhakkanchery(212-Alathur) B

10 MURALEEDHARAN.M 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

11 UDHAYA KUMAR 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 948 ( Upanyasam - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 NITHYA.R 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 ANJALI .V 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 NEHA.K.S 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

4 ANOOP.K.RAJEEVE 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

5 GAYATHRI. K 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) B

6 SARANYA . V.P 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

7 ANUSHA.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) C

8 AMBILI.P.S 20059 - S. N. T. H. S.

Shornur(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 949 ( Upanyasam - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 NOUSHADALI.Y 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 HAFSATH.M. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 950 ( Katharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 RAMADAS. N 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 HARITHA.N 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 MUSFIRA.P 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 NIMISHA. P 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

5 ARUN KUMAR K.S. 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) C

6 ANNROSE. T. J 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) C

7 AKHILA . K . P 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) C

8 SRUTHY. V 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 951 ( Katharachana - English)

Sl No Name School Grade

1 AISWARYA.R 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

2 C. SHAMLA 21070 - Mujahideen H. S.

Parli(217-Parali) A

3 APARNA.A.V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 JEETHU. U 21045 - S. P. H. S. S.

Kozhinjamparai(213-Chittur) A

5 SARITHA K.M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

6 SHAMNA. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

7 LITTY GEORGE 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) C

8 GREESHMA PC 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) C

9 SIYA.K 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) C

10 REMYA. R 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 952 ( Katharachana - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 NISHIJA UNNIKRISHNAN. 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 SARATH. V 21039 - G. H. S. S. Chittur(213-Chittur) B

3 SRUTHI S MENON 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

4 ANUPAMA.N.DAS 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

5 HARITHA.S.JAIN 20019 - G. H. S. S.

Vatanamkurussi(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 953 ( Katharachana - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 SHANAVAS M 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 SHAHIN.C.S 21059 - G. H. S. S. Big

Bazar(216-Palakkad) A

3 SHAHEED. P 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 THASNEEM .P 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) A

5 RAJLA M C 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) B

6 HYBA.H 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) B

7 UMMUSALMA.K 20033 - G. H. S. S.

Munnurcode(202-Ottapalam) B

8 SHADHIK BASHA. S 21032 - G. H. S. S.

Muthalamada(215-Kollamghode) C

9 FASAL RAHMAN. M 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 954 ( Katharachana - Sanskrit)

Sl No Name School Grade

1 GOPIKA.C. 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 RAHUL T K 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

3 SREENATH.K.M 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 SANDEEP.C 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) C

5 NITHYA.M 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) C

6 MISIRIYA 20032 - G. H. S. S.

Kadambur(202-Ottapalam) C

7 SUKANYA. M 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) C

8 SIMI.S. 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S.

Puthupariyaram(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 956 ( Kavitharachana - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 ROSHIN.R 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 RAMADAS. N 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 AZAD.V 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 ATHILA MUHAMAD N 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) B

5 ASWATHY KRISHNAN.P.P 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

6 SANDEEP CHANDAR K.C 20061 - T. H. S. Shornur(204-Shornur) C

7 AKHILA . K . P 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) C

8 GREESHMA. S 21035 - G. M. V. H. S. S.

Thiruvalathur(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 957 ( Kavitharachana - English)

Sl No Name School Grade

1 SHIJILA K 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

2 ARATHY RAVINDRAN 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) A

3 ASWATHY.N.V 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 FATHIMATH SHAHANA. S 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) B

5 AJITH. M 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

6 JISHNU I J 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) B

7 ABHILASH.T.M. 20005 - G. H. S. S.

Anakkara(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 958 ( Kavitharachana - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 MEERA HARIDAS 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

2 STEFFY THOMAS 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

3 SRUTHI RAJAN 20059 - S. N. T. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

4 NEETHU.J 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 959 ( Kavitharachana - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 SHANAVAS M 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 RAMSHEENA.N 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

3 MUHAMMED AREEJ.E.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 SUHAIBA. C.A 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) B

5 FOUSIYA. C 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

6 MUBEENA.G 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 960 ( Kavitharachana - Sanskrit)

Sl No Name School Grade

1 RATHIKA.P 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 SOBHA B 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

3 ASWATHY .M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

4 SRUTHY. A.R 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

5 KRISHNADAS. C 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) C

6 SWATHY.K.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) C

7 SIMI.S. 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S.

Puthupariyaram(216-Palakkad) C

8 SREEKANTH.K.M 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 961 ( Kavitharachana - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 SWALIHA.H 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 SABIRA .O 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 962 ( Padyam Chollal - Malayalam)

Sl No Name School Grade

1 SURYA .P.P 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 JENSON VINCENT 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

3 MEGHA RADHAKRISHNAN 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

4 NIMITHA K.C 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

5 SRUTHI. R. NAIR 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) A

6 KAVYA. R 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

7 KEERTHANA.B.NAIR 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

8 AISWARYA VIJAYAKUMAR 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

9 SACHIN.G.H 21063 - G. H. S Kumarapuram(216-Palakkad) A

10 JITHIN. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

11 AISWARYA. K 21039 - G. H. S. S. Chittur(213-Chittur) B

12 RESMIKRISHNA.K.K 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 963 ( Padyam Chollal - English)

Sl No Name School Grade

1 ATHIRA.P 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

2 SWETHA KUMARAN 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 PREETHY C N 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

4 EMIL MARIYA SHAJI 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

5 SREENATH.A 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) A

6 APARNA.A.V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

7 ANJALI THOMAS 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

8 FAHIMA.M.S 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

9 CHANDINI.U 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

10 SARATH KUMAR. P 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 964 ( Padyam Chollal - Hindi)

Sl No Name School Grade

1 LAKSHMIPRIYA .R 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 VEENA .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

3 GOPIKA.E.NAIR 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

4 THUSHARA.J.DEV 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) B

5 SREESHA.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) C

6 SOWBHARNIKA. R.N 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) C

7 SANDEEP RAMACHANDRAN 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) C

8 FATHIMATH SHAHANA. S 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) C

9 ASHITHA MOHAN 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 965 ( Padyam Chollal - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 SAHLA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 MUHAMMED ALI T 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) A

3 FASIL.M.S 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 ANZAL. A. MALIK 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

5 MUBEENA. P 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

6 MUHAMMED ABDUL RAHMAN.E.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

7 FOUSIYA.E.K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

8 ANUSHA BEEGAM. S 21047 - S. V. V. H. S. S.

Eruthenpathy(213-Chittur) B

9 SAIFUDHEEN.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) B

10 SABOORA.N.M 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

11 SAIFUDHEEN.A 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 966 ( Padyam Chollal - Sanskrit)

Sl No Name School Grade

1 SRUTHI .N 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 VISHNU PRIYA.P.S 20004 - G. G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 SREEJA. K 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 AKHIL. T 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

5 SUSHAMA.E 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

6 GOPIKA C P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

7 ASWATHY.N.S 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

8 DRISYA.C 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

9 SRUTHI.S 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 967 ( Padyam Chollal - Urdu)

Sl No Name School Grade

1 SREEKUTTY. M 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

2 HAFSATH.K 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 KRIPA S 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

4 SAJITHA.P.K. 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

5 SWALIHA.H 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 JAMSHEERA. A.V 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

7 SHABAS. P.A 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

8 ANEESA KHALID V K 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 968 ( Padyam Chollal - Tamil)

Sl No Name School Grade

1 MALARVIZHI. N 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) A

2 SREEJA. K 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SREEKALA.S.NAIR 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

4 DEVIKA. P.K 21079 - G. H. S. Karimba(218-Mannarkkad) B

5 RINFA 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

6 RAISANA BABY M 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 969 ( Padyam Chollal - Kannada)

Sl No Name School Grade

1 UNNIMAYA U 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

2 JITHIN MOHAN 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SREERANJINI.K.K 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 RESHMI.K.J 20023 - G. V. H. S. S.

Koonathara(204-Shornur) A

5 ASWATHY. R 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

6 RESHMA. R 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 970 ( Aksharaslokam)

Sl No Name School Grade

1 RENJITHA. P.R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

2 SREEDHANYA .C P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 RESHMA.M.S 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

4 APARNA JAYAN. T 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) C

5 SHILPA.S 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 971 ( Kavyakeli)

Sl No Name School Grade

1 RENJITHA. P.R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 972 ( Mono Act (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ABHIJITH. K V 21039 - G. H. S. S. Chittur(213-Chittur) A

2 NIKHIL.E 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) A

3 MOINUDHEEN.P.P 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

4 JIDHUN KRISHNA 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

5 ANOOP A 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

6 JINU JACOB 21056 - Kannadi Higher Secondary

School(216-Palakkad) A

7 ROSHIN.R 21027 - G. B. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

8 ANTO RAPPAI 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

9 KRISHNANUNNI C K 20035 - G. H. S. S. Ottapalam

East(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 973 ( Mono Act (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANJANA K M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 AJITHRA. M 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

3 PRIYANKA.P.V 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 DEEPA BALAN 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 GOPIKA.E.NAIR 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

6 DRISYA. M.P 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

7 ANJU.C.M 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

8 KAVYA DAS 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

9 ATHIRA.P 20059 - S. N. T. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

10 SOORYA SURENDRAN.K 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 974 ( Mimicry (Boys))

Sl No Name School Grade

1 JASHAD. K 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

2 VINAY KRISHNAN. A.V 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

3 PRAJEESH. P.N 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) B

4 LINTO ANTONY 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

5 NIKHIL M 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) B

6 VIGNESH P.B 20020 - G. H. S. S. Shoranur(204-Shornur) B

7 SHABIL.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

8 ABHILASH. A 21047 - S. V. V. H. S. S.

Eruthenpathy(213-Chittur) B

9 ARJUN RAJ T.P 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) B

10 SREELAL.P 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 975 ( Mimicry (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANJANA K M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 976 ( Kathaprasangam)

Sl No Name School Grade

1 SURYA .P.P 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 RESHMA. K.M 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

3 PRIYANKA.P.V 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 VARSHA. R. MENON 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

5 AMRUTHA N A 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

6 LAVANYA J 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

7 ANUPAMA.V.V 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

8 DHANYA P U 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) C

9 KEERTHILAKSHMI.KA 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) C

10 LIZA JOHNY 21110 - M. E. S. Trust Public School

Karimpara(215-Kollamghode) C

11 BEENA.C.R 21018 - G. H. S. S.

Thenkurussi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 977 ( Group Dance (Girls))

Sl No Name School Grade

1 NEENU MARIA 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 ROSHNI RAVINDRAN 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

3 ANUSHA VASUDEVAN 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ATHIRA R MENON 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

5 ATHIRA KRISHNAN. K.T 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

6 SIMILY.K.P 20059 - S. N. T. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 978 ( Thiruvathira (Girls))

Sl No Name School Grade

1 PRIYAMKA N KUTTY 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 SARITHA K.M 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

3 DHANYA. T.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 KARTHIKA .I.K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

5 VEENA. K.V 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

6 ATHULYA MANOHAR.M 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) A

7 RAMYA.C.P 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

8 AISWARYA .V 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

9 APARNA V 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

10 SOWMYA N.S 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

11 LINU VARGHESE.A 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

12 RINIRAJ K R 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 979 ( Margamkali (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SREELAKSHMI.K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 NIMITHA K.C 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

3 PARVATHY.M 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

4 ARUNA N NAIR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

5 DINU DANIEL 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 980 ( Oppana (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ASWATHI.M.B 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 SAJNAMOL.S 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

3 SHAREENA BANU. C 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

4 LIYA. T 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

5 SANTHINIDAS .N 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

6 ANILA P.P 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) A

7 UMA .P.M 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

8 SHAFNA . M 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

9 DIVYA RAJAN 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 981 ( Vattappattu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 MUJEEB RAHIMAN.P.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

2 YADHU MADHAV. C 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

3 MUHAMMED V V 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) A

4 SUBIN.K.S. 20027 - N. S. S. K. P. T. H.

S.Ottapalam(202-Ottapalam) A

5 PRANAV MURALEEDAS 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

6 MUHAMMED SHAFI P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

7 SHAMLAN.D 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

8 MUHAMMEDSHAFI.C 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

9 SUJITH K S 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

10 SUDARSHAN. K.R 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 982 ( Kathakali - Group)

Sl No Name School Grade

1 SYAMA. M 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 GIREESH.M.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 983 ( Sangha Ganam)

Sl No Name School Grade

1 VIJAYASREE HARIDAS 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 ASWIN.P 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 SUSMITHA E NAIR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 SUSHAMA.E 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

5 ANJANA.G 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

6 VIDHYA. S 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

7 RENJITHA. P.R 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

8 LIPI. K.S 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

9 VINITHA. S 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

10 ASWATHI.P 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) A

11 YAMINI M G 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

12 RESHMA. K 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 984 ( Nadakam)

Sl No Name School Grade

1 GAYATHRI.P 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

2 DEEPA BALAN 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 ANJANA K M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 ARUN LAL.K 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

5 ABID.P.T 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

6 RESHMA. K 21095 - G. H. S.

Alanellur(218-Mannarkkad) A

7 APARNA JAYAN. T 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

8 VIVEK.S 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

9 RAMYA. R 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

10 SREENATH.A 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

11 BIJU. T.U 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 985 ( Mookabhinayam)

Sl No Name School Grade

1 MINISHA KRISHNAN 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

2 INDU.NR 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 SALMANUL FARSY P.P 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

4 ARSHAD.S 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 ANEESH M 21015 - G. H. S.

Tholanur(214-Coyalamannam) A

6 AJAY. P. ARAVIND 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

7 RINY JOHNSON 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

8 ASHOK.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

9 IRFAD.A 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

10 ARJUN. A 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

11 NIKHIL.C 20032 - G. H. S. S.

Kadambur(202-Ottapalam) B

12 RANJUMON.C 21073 - G. H. S. Mankara(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 986 ( Vrundavadyam)

Sl No Name School Grade

1 JENSON.M.SAJU 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 RAHUL.P. R 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SACHILBEN VETTATH 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

4 VISWAM.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 SWATHIKA.S.NAIR 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

6 VIVEK.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 987 ( Chendamelam)

Sl No Name School Grade

1 AKHIL. T 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

2 SARATH.R 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 DEVADAS.E.P 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

4 VIKAS BALRAM 21059 - G. H. S. S. Big

Bazar(216-Palakkad) B

5 BINU. T.P 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 989 ( Koodiyattam)

Sl No Name School Grade

1 SRAVAN .P.V 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 990 ( Skit - English)

Sl No Name School Grade

1 ANJANA K M 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

2 RIFNA RAINI .K 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

3 ARUNIMA.V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ANEESA KHALID V K 21081 - G. H. S.

Pottassery(218-Mannarkkad) A

5 RATHEESH R 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

6 RANJITH.V 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 VISHNU.P.M 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

8 UMESH U. 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) B

9 ANAGHA MOHAN 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 991 ( Parichamuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 PRADEEP. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 SYAMKUMAR.M.T 20033 - G. H. S. S.

Munnurcode(202-Ottapalam) A

3 VAISAGH.M.A.NAIR 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

4 SHAFEEK. K.R 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

5 VINEETH .V 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) B

6 VIVEK.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 992 ( Arabanamuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 JEMSHEER. K 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 MUHAMMED SUFAIL.T 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 AFSAL .V 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

4 SHAHABAS.P.A 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

5 AFSAL. A 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 993 ( Kolkali (Boys))

Sl No Name School Grade

1 PRANAV MURALEEDAS 21053 - A. E. M. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) A

2 SHIJIL ALI.CP 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) A

3 NITHEESH G 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) C

4 NITHIN. N 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

5 KAJAHUSSAIN. U 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 994 ( Dafmuttu (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SHABAS. P.A 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 MUHAMMEDSHAFI.C 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 MUHAMMED ABDUL RAHMAN.E.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 MUHAMMED MUBASHIR.P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

5 MUKHTHAR.U.P 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

6 NITHEESH G 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) A

7 RANJITH .P.R 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

8 YASSAR ARAFATH .M.S. 21011 - G. H. S. S. Erimayur(212-Alathur) A

9 ANWAR. S 21032 - G. H. S. S.

Muthalamada(215-Kollamghode) B

10 THAHIR.M 21038 - Panchayath H. S. S.

Perumatti(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 995 ( Poorakkali (Boys))

Sl No Name School Grade

1 JENSON.M.SAJU 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 AKILESH . R 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SAJITH.M.K 20018 - G. H. S. S.

Chundampetta(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 996 ( Bandmelam)

Sl No Name School Grade

1 TOMCY MOL THOMSON 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S.

Olavakode(216-Palakkad) A

2 SHERIN FARHANA .S 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HSS General - 997 ( Desabhakthiganam)

Sl No Name School Grade

1 SURYA .P.P 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 ANJANA.G 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

3 ARATHY. R 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 CHARULAKSHMI . P 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 LIPI. K.S 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

6 VISMAYA K R 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) A

7 SREEKALA.S.NAIR 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

8 ASWATHI.P 20013 - G. J. H. S. S.

Naduvattam(206-Pattambi) B

9 VIVEK. V.G 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S.

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

10 SREEKUTTY. M 21030 - B. S. S. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

11 GREESHMA .P.S 20021 - Shornur. St. Therese. H. S.

S(204-Shornur) B

12 VANDANA. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

13 LAKSHMY THEERTHA S 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

14 SWATHY M 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 501 ( Upanyasarachana)

Sl No Name School Grade

1 VISMAYA K 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 AKHILA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

3 ARCHANA CHANDRAN 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ANITHA. U 21449 - A. U. P. S.

Chenganiyur(214-Coyalamannam) A

5 RESHMA. K 20245 - A. U. P. S.

PANAMANNA(202-Ottapalam) A

6 VINAYA.P 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) B

7 ANANDA PADMAKUMAR. P 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) B

8 ABHIJITH.N 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) B

9 SABNA.E.S 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) B

10 ANJALI.K 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) C

11 ASWATHY SASI 21253 - Govt. U. P. S.

Puthiyankam(212-Alathur) C

12 REVATHY. M 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 502 ( Katharachana)

Sl No Name School Grade

1 VISMAYA K 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 V. VIDYA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) A

3 RESHMA.P.N 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 SWETHA. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

5 ARCHANA. A.K 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) B

6 SILPA.S 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

7 AKSHAYDAS.M 20657 - A. U. P. S. Amayur

South(206-Pattambi) B

8 NAYANA DAS.K.M 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) C

9 SUDHEESH. S 20462 - A. U. P. S.

Irumbalassery(204-Shornur) C

10 KAVYA .K.V 21273 - A. U. P. S.

Perukulam(212-Alathur) C

11 ARCHANA. S 21655 - S. N. U. P. S

Kodunthirapully(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 503 ( Kavitharachana)

Sl No Name School Grade

1 SREELEKHA. L.A 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 ARUNA. K.S 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

3 HARSHA.P.M 20664 - A. U. P. S.

Rayiranellur(206-Pattambi) A

4 AMINA MOHAMMED 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

5 ADHIN RAG .K.I 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) B

6 SWATHYKRISHNA.R 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) B

7 SWETHA. S 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

8 GODSON.M.B 20453 - A. U. P. S. Shornur(204-Shornur) C

9 FATHIMA RIZWANA.K.S 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

10 RESHMA.P.N 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) C

11 RESMI. K 21447 - K. A. M. U. P. S.

Chulanur(214-Coyalamannam) C

12 SUDHINA. S 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 504 ( Samasyapooranam)

Sl No Name School Grade

1 SANGEETHA C 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 ATHIRA. J 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 SREELAKSHMI.P K 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) A

4 CHANDNI.C.S 20551 - A. U. P. S.

Erumbakasseri(205-Thrithala) A

5 SMRITHI. G 21742 - A. B. U. P. S.

Parassery(Peringode)(217-Parali) A

6 NIKHIL. V 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

7 KRIPESH.P.R 21441 - G. U. P. S.

Bemmanur(214-Coyalamannam) B

8 NEETHU S 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S.

Mangalam(212-Alathur) C

9 SANDRA. K 20663 - C. E. U. P. S.

Paruthur(206-Pattambi) C

10 SRUTHYMOL. C 21359 - A. G. M. A. U. P. S.

Kodumbu(213-Chittur) C

11 ABHIJITH.N 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) C

12 RESHMA.T 20456 - K. V. U. P. S.

Kailiyad(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 505 ( Aksharaslokam)

Sl No Name School Grade

1 MANASA.T.S 21547 - A. U. P. S.

Alampallam(215-Kollamghode) A

2 REVATHI V 20254 - M. S. V. M. U. P. S.

CHUNANGAD(202-Ottapalam) A

3 RADHIKA. K 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) C

4 GIRISHA . C 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) C

5 ANEESHA. U 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) C

6 SREELAJA.T 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 506 ( Prasnothari)

Sl No Name School Grade

1 ROHITHA. K.G 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) A

2 POORNIMA.M 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 SUDHINRAJ V 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S.

Mangalam(212-Alathur) A

4 SANGEETHA C 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

5 R. GREESHMA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) A

6 ANAGHA R NAIR 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

7 HARSHA.P.M 20664 - A. U. P. S.

Rayiranellur(206-Pattambi) A

8 ADITYA MADHAV. T.A 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 507 ( Padyam Chollal (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SURYA SUBRAMANIAN. M 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 HAREESH. K 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

3 VAISAKH. M.P 21892 - V. P. A. U. P. S.

Kundurkunnu(218-Mannarkkad) A

4 ARUN .K.V 20259 - A. U. P. S.

MANISSERY(202-Ottapalam) A

5 SYAM KRISHNAN.A 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

6 JAYAHARI. S 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

7 BIJU. J 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) A

8 VENUGOPAL.A 21547 - A. U. P. S.

Alampallam(215-Kollamghode) A

9 VYSAKH.PV 20354 - A. U. P. S.

Azhiyannur(203-Cherpulassery) A

10 VISHNU. M 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St.

Dominic)(217-Parali) A

11 VIGNESH.K 20456 - K. V. U. P. S.

Kailiyad(204-Shornur) A

12 SREERAJ.B 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 508 ( Padyam Chollal (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SNEHA.N.D 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 RADHIKA. K 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) A

3 SRUTHI.S 21265 - A. U. P. S.

Chittilanchery(212-Alathur) A

4 LATHIKA.M 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) A

5 ARCHANA.S.P 21445 - A. S. B. S.

Manjalur(214-Coyalamannam) A

6 VIDYA.T.V 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) A

7 SREELAJA.T 21660 - M. M. U. P. S.

Pudupariyaram(216-Palakkad) A

8 ANJALI. K 20245 - A. U. P. S.

PANAMANNA(202-Ottapalam) A

9 SANDHYA. P 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

10 SREELAKSHMI. V 21549 - D. M. S. B. S.

Kakkayur(215-Kollamghode) A

11 ARUNIMA.K.K 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) A

12 SREEKKUTTY .V.J 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 509 ( Sidharoopocharanam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ASHTAMOORTHY.EM 20661 - A. U. P. S.

Mannengode(206-Pattambi) A

2 KARTHIKEYAN. K.R 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

3 SUDHEESH.V.P 20551 - A. U. P. S.

Erumbakasseri(205-Thrithala) A

4 VISHNU MON 21899 - C. P. A. U. P. S.

Thiruvizhamkunnu(218-Mannarkkad) A

5 SAIPRASANTH .P.K 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

6 SURYA SUBRAMANIAN. M 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 SHIJU K.K 20459 - A. U. P. S.

Kulappuly(204-Shornur) A

8 VISWAS.M 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) A

9 RAHUL RAJ 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) A

10 SREEHARI. K 21746 - A. U. P. S. Velikkad(217-Parali) A

11 RIJEESH.B 21267 - Narayana. U. P. S.

Manappadam(212-Alathur) B

12 JAYAKRISHNAN. K.S 20353 - A. U. P. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 510 ( Sidharoopocharanam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 C. SANDHYA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) A

2 SREEJISHA. M 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) A

3 VISMAYA K 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

4 REVATHY. M 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) A

5 SIVAPRIYA.P.S 20249 - A. S. B. S. PERUR(202-Ottapalam) A

6 JEENA.P 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

7 AISWARYA.S 20657 - A. U. P. S. Amayur

South(206-Pattambi) A

8 HARITHA.K.H 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

9 SREEPA SRINIVAS 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 511 ( Ganalapanam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 VISHNU VARADHAN.P.MENON 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SOURAV.K.M. 20556 - A. U. P. S.

Malamakkavu(205-Thrithala) A

3 JAYAHARI. S 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

4 GOKULKRISHNA.P.H 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

5 SAIKUMAR 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) B

6 GOKUL.P.G 20465 - T. M. U. P. S.

Panayur(204-Shornur) B

7 SANGEETH R. NAIR 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) B

8 ANANDHAKRISHNAN 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

9 VISHNU. V 21891 - A. M. U. P. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) B

10 AMALJITH SHAJI. P.S 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 512 ( Ganalapanam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 ANJANA MADHAVAN 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

2 SREEDA.U.M 20552 - A. U. P. S.

Nangattur(205-Thrithala) A

3 LISMA MOHAN. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 RESHMA.P.N 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

5 VIJITHA.L 21359 - A. G. M. A. U. P. S.

Kodumbu(213-Chittur) A

6 RADHIKA.R.MENON 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 SREELAKSHMI. V 21549 - D. M. S. B. S.

Kakkayur(215-Kollamghode) B

8 MRIDULA. O.M 21746 - A. U. P. S. Velikkad(217-Parali) B

9 ANJALI. R 21003 - C. A. H. S. Ayakkad(212-Alathur) B

10 ATHIRA. M 21449 - A. U. P. S.

Chenganiyur(214-Coyalamannam) B

11 NAJIYA K 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 513 ( Katha Kathanam)

Sl No Name School Grade

1 VISWAPRASIDH . K.P 20459 - A. U. P. S.

Kulappuly(204-Shornur) A

2 HARIKRISHNAN.M.S 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

3 AKHILA .M.R 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

4 AKHILA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

5 VIDYA.T.V 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) A

6 NIKHIL. V 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 JASBI SURESH 21548 - D. M. U. P. S.

Elavanchery(215-Kollamghode) A

8 ATHIRA . B 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) A

9 GANGA P S 20359 - A. U. P. S.

Pombra(203-Cherpulassery) A

10 ASHA.A.J 21267 - Narayana. U. P. S.

Manappadam(212-Alathur) A

11 PARVATHY. P. J 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

12 SANDRA DEVARAJ 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 514 ( Gadhyaparayanam)

Sl No Name School Grade

1 SANGEETHA C 21887 - A. U. P. S.

Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 HARITHA.T 20257 - A. U. P. S. VARODE(202-Ottapalam) A

3 KEERTHI. A. M 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

4 SREEJA. M 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

5 ASHA.A.J 21267 - Narayana. U. P. S.

Manappadam(212-Alathur) A

6 AMAL.V.S 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

7 MEGHA.V.C 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

8 ATHIRA. G 21638 - A. M. S. B. S.

Kinasseri(216-Palakkad) C

9 HARITHA. K. 20367 - K. A. U. P. S.

Elambulassery(203-Cherpulassery) C

10 ROHNA PRAKASH 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 515 ( Prabhashanam)

Sl No Name School Grade

1 HAREESH. K 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

2 HARIKRISHNAN.M.S 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

3 ARUNIMA.K.K 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) A

4 SABNA.E.S 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) A

5 GEO THOMAS 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

6 RAMESH. A 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) A

7 HARSHA.P.M 20664 - A. U. P. S.

Rayiranellur(206-Pattambi) B

8 REVATHI UNNI. 21892 - V. P. A. U. P. S.

Kundurkunnu(218-Mannarkkad) B

9 HARITHA. N 20461 - A. U. P. S. Ezhuvanthala

North(204-Shornur) B

10 NEETHU. N .KUTTY 20256 - A. U. P. S.

CHERUMUNDASSERY(202-Ottapalam) B

11 ANJANA. P 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 516 ( Sanghaganam)

Sl No Name School Grade

1 SURYA SUBRAMANIAN. M 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 NARAYANAN.N.M 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

3 SUKANYA S 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

4 ARCHANA.T 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 PAVITHRA.V.R 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

6 HARIJA.P 21359 - A. G. M. A. U. P. S.

Kodumbu(213-Chittur) B

7 AMRITHA VIDHYA. A 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) B

8 SRUTHI P 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

9 JITHINKRISHNAN.V 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) B

10 SREELAKSHMI. V 21549 - D. M. S. B. S.

Kakkayur(215-Kollamghode) B

11 LISMA MOHAN. P 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 517 ( Nadakam)

Sl No Name School Grade

1 AKHILA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

2 GREESHMA KANNAN 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 VISHAKH .M.R 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

4 LAKSHMI.C.V 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) A

5 ARUN .K 20259 - A. U. P. S.

MANISSERY(202-Ottapalam) A

6 SURABHI SANTHOSH 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 ROHITHA. K.G 20358 - A. U. P. S.

Kuttanassery(203-Cherpulassery) A

8 REVATHY. M 21363 - K. V. M. U. P. S.

Polpully(213-Chittur) B

9 SREERAG.K.P 20552 - A. U. P. S.

Nangattur(205-Thrithala) B

10 MEGHNA .M 21448 - A. B. U. P. S

Kannadi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 518 ( Vandematharam)

Sl No Name School Grade

1 ARCHANA.T 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 SREEPRIYA. C.V 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 INDULAKSHMI.M.V 20549 - A. U. P. S.

Chazhiyattiri(205-Thrithala) A

4 ADWAITHA PRADEEP 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

5 ANJALI. H 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) B

6 SREELAKSHMI. V 21549 - D. M. S. B. S.

Kakkayur(215-Kollamghode) B

7 JITHINKRISHNAN.V 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) B

8 MIDHUN RAJ. U 21876 - G. U. P. S.

Chalava(218-Mannarkkad) B

9 SREELAKSHMY.U.K. 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

10 SREE SURYA PRABHA.K.A 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S.

Vilayanchathanur(214-Coyalamannam) B

11 NEELIMARAJAN 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

12 SARANYA. V.S 21742 - A. B. U. P. S.

Parassery(Peringode)(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Sanskrit - 519 ( Koodiyattam)

Sl No Name School Grade

1 KEERTHI. A. M 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

2 ARUNAIAMA PRASAD 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 801 ( Upanyasarachana)

Sl No Name School Grade

1 ADHIPA.K.R 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

2 ANCY SUNDARAN 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

3 KRISHNAPRABHA. K.S 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 RESHMI RADHAKRISHNAN 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

5 VIDHYA.M 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

6 D. ANANTHAPADMANABHAN 21069 - H. S. Parli(217-Parali) A

7 ANJALI.T.S 20032 - G. H. S. S.

Kadambur(202-Ottapalam) A

8 VISMAYA.M 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

9 ANILA. V.K 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) B

10 AJEESH K. RAJ 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

11 ANAGHA.R 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 802 ( Katharachana)

Sl No Name School Grade

1 NIVEDITHA. P. S 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

2 RESHMA. K.U 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

3 PRATIKSHA. C 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ASWATHY N S 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) B

5 HARISHNA. P.V 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

6 KEERTHI. K 21026 - G. G. V. H. S. S.

Nemmara(215-Kollamghode) B

7 RESHMI. E.H 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

8 ASHOK.P 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) B

9 DIVYA. P.S 21008 - K. C. P. H. S. S.

Kavassery(212-Alathur) B

10 RAJITHA.R 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

11 SREELAKSHMI.K.R 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 803 ( Kavitharachana)

Sl No Name School Grade

1 ANCY SUNDARAN 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

2 ASWATHY N S 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

3 KRISHNA PRIYA. T.K 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

4 ANJANA DAS. D 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 DEEPIKA. C.S 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) B

6 ATHIRA.E 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) B

7 RESHMI RADHAKRISHNAN 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) B

8 PRIYAMVADHA .A.S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

9 VIPEESH.T.P 20023 - G. V. H. S. S.

Koonathara(204-Shornur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 804 ( Samasyapooranam)

Sl No Name School Grade

1 VISMAYA.M 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

2 LAKSHANA G NAIR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

3 SAIKUMAR. K.T 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

4 DIVYA.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

5 ARCHANA. A 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) B

6 AMRITHA.PP 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) B

7 ARCHANA.A.A 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) B

8 ATHIRA. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

9 RAMYA.C 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) B

10 SREENATH. S 21029 - R. P. M. H. S.

Panangatiri(215-Kollamghode) C

11 RAKESH .S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 805 ( Aksharaslokam)

Sl No Name School Grade

1 PRADEEP.T 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

2 NITHYA. J 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

3 HARSHA. M.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 VISWINI. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) C

5 SRUTHI. A 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) C

6 LAKASHMI PRIYA. M 21084 - K. T. M. H. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) C

7 SHRUTHI. K.R 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) C

8 RADHIKA.E 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 806 ( Prasnothari)

Sl No Name School Grade

1 RAHULDAS 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

2 AKHILA C A 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

3 ASHOK.P 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) A

4 ANCY SUNDARAN 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

5 KRISHNA PRIYA. T.K 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

6 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 807 ( Padyamchollal)

Sl No Name School Grade

1 AKHIL VASUDEVAN.E.U 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

2 VARSHA.T.V 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

3 HARSHA. M.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

4 ABHISHEKPARASURAM 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 DIVYASREE. N 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

6 SOWMYA.K.P 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

7 VISWANATH. K.V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

8 SUCHITHRA. K.V 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) A

9 VISHNUJA. J 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) A

10 DEEPTHI KRISHNA.P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

11 KANCHANA.V 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

12 ASWINI. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 808 ( Prabhashanam)

Sl No Name School Grade

1 AKHIL VASUDEVAN.E.U 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

2 SEETHAL. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

3 NIVEDITHA. P. S 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

4 GOPIKA RAJAN 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

5 DIVYA.P 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

6 RAVEENA. K 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

7 RAMANATHAN.V.S 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

8 ATHIRA. D 21034 - C. A. H. S.

Peruvemba(213-Chittur) A

9 ATHUL.P 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) A

10 SILPA A 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

11 GOPIKA. M 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 809 ( Chambuprabhashanam)

Sl No Name School Grade

1 AKHILA .K.A 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 HELNA THOMAS 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

3 ARDRA MOHAN 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 SREEJITHA. V.M 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

5 CHIPPI GANA. C.S 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

6 DEEPA. K NAIR 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

7 DEVI.P.M 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

8 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) B

9 RAVEENA. K 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

10 SRUTHY P K 21074 - G. V. H. S. S.

Pathirippala(217-Parali) B

11 JAYASREE. S 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) B

12 MANEESHA. M 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 810 ( Padakam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 VINAYAK.K.G 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

2 ANIL.C.M 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

3 VISHNU. V.K 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

4 YADU KRISHNAN. K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 ARUNDAS.N 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

6 JISHNU R.NATH 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

7 ANANDKUMAR.A 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) A

8 SREEKRISHNAN.R 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

9 SUJEESH. P .G 21003 - C. A. H. S. Ayakkad(212-Alathur) B

10 MANOJ. B 21029 - R. P. M. H. S.

Panangatiri(215-Kollamghode) B

11 NANDA KUMAR.E.S 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 811 ( Padakam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SREEJITHA. V.M 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

2 ANUPAMA.S 20045 - H. S. S. Chalavara(204-Shornur) A

3 SILPA. M.T 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

4 POOJA SURESH 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

5 GOPIKA. V.S 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) A

6 MALAVIKA B 21001 - C. G. H. S. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

7 SUKANYA. K 21034 - C. A. H. S.

Peruvemba(213-Chittur) B

8 KRISHNAPRABHA 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

9 DEVI.P.M 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

10 NITHYA. J 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

11 SRUTHI.V 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 812 ( Ashtapathi (Boys))

Sl No Name School Grade

1 DINIL MOHAN 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 SUNDAR DAS.T. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 SREEHARI.S 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

4 SOJITH.S 21043 - P. S. H. S. Chittur(213-Chittur) A

5 SREEHARI. M 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

6 JISHNU.T.B 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

7 NARAYANAN. V. N 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) C

8 HARIKRISHNAN V 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 813 ( Ashtapathi (Girls))

Sl No Name School Grade

1 VARSHA.T.V 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

2 MEERA KUMAR 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

3 PRIYANKA. P 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

4 SANDRA S.VARRIAR 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

5 ATHIRA.C 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

6 RESHMA.V.M. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

7 ATHIRA.P.M 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

8 NIVYAKRIHNAN 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) B

9 AISWARYA. K. V 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) B

10 RANJINI. M 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) B

11 ANJALI.P.M 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 814 ( Ganalapanam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 SREEHARI.S 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) A

2 VISWANATH. K.V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

3 SUNDAR DAS.T. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 SUMANES.S 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) A

5 SUGITH. K.S 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) A

6 ABHISHEKPARASURAM 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

7 ABHINAV.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) B

8 GIREESH.T.J 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

9 VIPIN. S 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

10 VISHNU PRABHAT.A.K 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 815 ( Ganalapanam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 LAKSHMI KRISHNAKUMAR 21052 - Bharathmatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 RESHMA. R 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

3 VARSHA.T.V 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

4 REVATHI 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) A

5 HARSHA. M.K 20025 - L. S. N. G. H. S. S.

Ottapalam(202-Ottapalam) A

6 JESSY. K. T 21092 - Y. M. G. H. S. S.

Kollengode(215-Kollamghode) A

7 ATHIRA.K.R 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) A

8 AISWARYA.N 21017 - G. H. S. S.

Peringottukurissi(214-Coyalamannam) B

9 DIVYASREE. N 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) B

10 VISHNUJA. J 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) B

11 ANITHA. K 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 816 ( Koodiyattam)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHI PRASAD 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

2 AMRUTHA.M 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 817 ( Nadakam)

Sl No Name School Grade

1 ASWATHY NANDAKUMAR 21061 - Kanikkamatha H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) A

2 NITHIN. M 20054 - C. G. M. E. M. H. S.

Ongallur(206-Pattambi) A

3 RESHMA.V.M. 21010 - B. S. S. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 SNEHA. M 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) A

5 GOPIKA. V.S 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) A

6 VINAYAK.K.G 20029 - S. S. O. H. S.

Lakkidi(202-Ottapalam) B

7 SREELAKSHMI. P 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

8 ARJUN K 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) B

9 JISHNU.T.B 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

10 ANUMOL. P 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) C

11 AKSHAYA. M 21034 - C. A. H. S.

Peruvemba(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 818 ( Vandematharam)

Sl No Name School Grade

1 JENINE GEORGE 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

2 JISHNUDEV .K.K 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) A

3 BOOBISHA.C.P 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 VISWANATH. K.V 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

5 DEVI.P.M 20039 - H. S. S.

Sreekrishnapuram(203-Cherpulassery) B

6 S. SRUTHI 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

7 RAJANI.R.NAIR 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

8 ANUMOL. P 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) B

9 VISHNUJA. J 21007 - S. M. M. H. S.

Pazhambalacode(212-Alathur) B

10 RANJINI. M 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) B

11 VISMAYA.M 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

12 APARNA.A.G 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Sanskrit - 819 ( Sangha Ganam)

Sl No Name School Grade

1 HARSHASREE.S 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

2 ASWINI. A 21041 - G. V. G. H. S. S.

Chittur(213-Chittur) A

3 PRIYAMVADHA .A.S 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

4 JENINE GEORGE 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

5 VIDYA V P 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S.

Kattukulam(203-Cherpulassery) A

6 AISWRYA. U 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) A

7 ATHIRA.K.R 20001 - G. H. S. S.

Chalissery(205-Thrithala) B

8 PRIYANKA. V 21025 - S. M. H. S.

Ayalur(215-Kollamghode) B

9 RAJANI.R.NAIR 20022 - K. V. R. H. S.

Shornur(204-Shornur) B

10 VIJAYATHA. K.V 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) B

11 VISMAYA.M 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

12 RASHMA. R 21082 - G. H. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 401 ( Gadhya Vayana)

Sl No Name School Grade

1 FATHIMATH SHAHANAS. M.P. 20665 - B. V. U. P. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

2 JASIM 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

3 SHANIBA.K.P 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 AFSAL U 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S.

Mangalam(212-Alathur) A

5 MUHAMMED HARIS. A 21440 - G. B. U. P. S.

Ethanur(214-Coyalamannam) B

6 SHAMEEMATHASNI.OK 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) B

7 THASNEEM.P. 20556 - A. U. P. S.

Malamakkavu(205-Thrithala) B

8 SAFANA. K 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

9 NISHEEDA. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

10 K. H. SIBLA 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

11 AKHIL RAHMAN. A 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 402 ( Quran Parayanam)

Sl No Name School Grade

1 MARIYAM ZAKARIYA 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) A

2 MUHAMMED RASHID. K 20462 - A. U. P. S.

Irumbalassery(204-Shornur) A

3 MUHAMMED SUHAIL. A 21442 - G. U. P. S.

Kannampully(214-Coyalamannam) A

4 MUNEER.A.HASSAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

5 ABDUL GAFOOR.A.K 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) B

6 M. RAMSEENA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) B

7 FOUSULLA. C.P 20655 - G. U. P. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

8 ANSAB SULAIMAN. E 20351 - G. U. P. S.

Cherpulassery(203-Cherpulassery) B

9 ABDUL RAHEEM.U 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 403 ( Padyam Chollal)

Sl No Name School Grade

1 NAJIYA.P.C 20656 - G. M. U. P. S.

Vilayur(206-Pattambi) A

2 SAHALA. K 20547 - A. M. U. P. S.

Allur(205-Thrithala) A

3 JASMINE RAIHAN 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) A

4 SWALIH .M 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

5 FASNA SHERIN. N.A 21891 - A. M. U. P. S.

Karakurissi(218-Mannarkkad) A

6 SHAMNA. T.K 20363 - N. N. N. M. U. P. S.

Karalmanna(203-Cherpulassery) A

7 RAHANA.S 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

8 MUHAMMED RASHID. K 20462 - A. U. P. S.

Irumbalassery(204-Shornur) B

9 MUBEENA. K 21442 - G. U. P. S.

Kannampully(214-Coyalamannam) B

10 NOUSHAD. S 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

11 V. B. MUHAMMED SHAMEER 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 404 ( Kadha Parayal)

Sl No Name School Grade

1 SHAHMA SHEJEER 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) A

2 MAJIDHA. V 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

3 MUFEEDA.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

4 ALFINA. K.M 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

5 SAJNA. K.V 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

6 FATHIMA SHAMILA. M 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

7 ANISHA. A 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

8 K. A. AFSANA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 405 ( Quiz)

Sl No Name School Grade

1 MUHAMED UNAIS.T.K. 20556 - A. U. P. S.

Malamakkavu(205-Thrithala) A

2 P. Y. RAMSEENA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) A

3 FARSANA.M 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) A

4 ABDUL NASIR .T.T 20654 - G. U. P. S.

Naripparamba(206-Pattambi) A

5 BASIM MOHAMMED 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

6 JAZEEL. P.H 21897 - M. L. G. M. U. P. S.

Thachanattukara(218-Mannarkkad) B

7 SHAMEEMATHASNI.OK 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 406 ( Arabi Ganam)

Sl No Name School Grade

1 MEHARBAN.C.K 20658 - C. U. P. S. Chembra(206-Pattambi) A

2 HUSNA. A. V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

3 RASLI.M.P 20554 - M. C. M. U. P. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

4 MUHAMMED SUHAIL. A 21442 - G. U. P. S.

Kannampully(214-Coyalamannam) A

5 SAJEER .C 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) B

6 SHAFEELA. T 21885 - G. U. P. S.

Thenkara(218-Mannarkkad) B

7 ANAS. P. S 21032 - G. H. S. S.

Muthalamada(215-Kollamghode) B

8 AFEEFA THAHIRA. C 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

9 SUHAILA. C.S 21733 - G. U. P. S. Kongad(217-Parali) B

10 NAZRUDEEN K B 21275 - A. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) B

11 SUHAIB.E.K 20050 - A. H. E. M. H. S.

Ongallur(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 407 ( Prasangam)

Sl No Name School Grade

1 NAZRUDEEN K B 21275 - A. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

2 NASILA. K. 20665 - B. V. U. P. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

3 ANSIYA. K.P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

4 SHIFA ASMI.K.P 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

5 AKHIL RAHMAN. A 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) A

6 RASHID .P 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

7 AJMAL .K 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) B

8 KIDAR MOHAMMED.K 21057 - B. E. M. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) B

9 SHAHIDHA PARVEEN. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

10 FAHIMA.A 21739 - A. U. P. S. Mannur(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 408 ( Mono Act)

Sl No Name School Grade

1 ASNA KHALID. V.K 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 MUHAMED FASAL.K.V 20546 - G. U. P. S.

Nagalasseri(205-Thrithala) A

3 NASILA. K. 20665 - B. V. U. P. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

4 SHAHMA SHEJEER 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

5 MUHASINA. N 20353 - A. U. P. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

6 MUHAMMED RASHEED.K.T 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

7 SHAHANA MUMTHAS .K 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) B

8 SAFANA. A 21552 - M. M. S. B. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

9 A. JAWHAR 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) C

10 FIROZ. K.M 21449 - A. U. P. S.

Chenganiyur(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 409 ( Tharjama (Arabic))

Sl No Name School Grade

1 FATHIMATH BINZIYA. K 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

2 SHAHLA. C.K 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) A

3 ASNA .V.P 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) A

4 BINSIYA.V 20657 - A. U. P. S. Amayur

South(206-Pattambi) A

5 NAZRUDEEN K B 21275 - A. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) B

6 MUHAMMED HARIS. A 21440 - G. B. U. P. S.

Ethanur(214-Coyalamannam) B

7 NISHEEDA. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) B

8 M. A. ALTHAF 21069 - H. S. Parli(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 410 ( Pada Payattu)

Sl No Name School Grade

1 FAISAL RAHMAN .K 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA

SOUTH(202-Ottapalam) A

2 SHAHITHA. C.K 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) A

3 BINSIYA.V 20657 - A. U. P. S. Amayur

South(206-Pattambi) A

4 ANWARA SHERIN.K 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

5 RINSIYA THASNI 21899 - C. P. A. U. P. S.

Thiruvizhamkunnu(218-Mannarkkad) B

6 K. H. SIBLA 21069 - H. S. Parli(217-Parali) B

7 SHAMEEMATHASNI.OK 20463 - A. U. P. S.

Chalavara(204-Shornur) B

8 HANSHAD.H 21055 - P. M. G. H. S. S.

Palakkad(216-Palakkad) C

9 ANSAR .A 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 411 ( Pada Keli)

Sl No Name School Grade

1 SINSINA. C 21888 - P. K. H. M. O. U. P. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

2 ARIFA. N.M 21110 - M. E. S. Trust Public School

Karimpara(215-Kollamghode) A

3 FATHIMATH SUHARABHI 21275 - A. U. P. S.

Vadakkenchery(212-Alathur) A

4 HARSHANA.M 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 SHAMLA.K 20658 - C. U. P. S. Chembra(206-Pattambi) B

6 RASEENA. C 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

7 SHAHITHA. C.K 20366 - S. V. A. U. P. S.

Kulikkiliyad(203-Cherpulassery) B

8 THASNEEM.P. 20556 - A. U. P. S.

Malamakkavu(205-Thrithala) C

9 FASEELA.A. 21014 - H. S. Kuthanur(214-Coyalamannam) C

10 NISHEEDA. S 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 412 ( Sangha Ganam)

Sl No Name School Grade

1 RISWANA .A.T 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) A

2 THAHSEENA SHERIN.K.T 20658 - C. U. P. S. Chembra(206-Pattambi) A

3 HUSNA. A. V 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) A

4 ASNA KHALID. V.K 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

5 FATHIMATHUL ANSIYA. K.P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

6 SHIFA HUSNA.T 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

7 ASIYA .C.A 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

8 NUSAIBA. K 20353 - A. U. P. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

9 A. A. SHIBNA 21070 - Mujahideen H. S.

Parli(217-Parali) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : UP Arabic - 413 ( Sambhashanam)

Sl No Name School Grade

1 NASILA. K. 20665 - B. V. U. P. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

2 RINSIYA. C 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

3 SHIFA ASMI.K.P 20362 - C. U. P. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) A

4 K. A. AFSANA 21732 - G. U. P. S. Edathara(217-Parali) A

5 RABIYA.K 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

6 JASMINE RAIHAN 21276 - Model. Central. School.

Alathur(212-Alathur) B

7 MUNEER.A.HASSAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) B

8 JASEERA MOL.C.P 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

9 RAMSIYA. A 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 701 ( Upanyasam - Arabic)

Sl No Name School Grade

1 BALKEES.M.N 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

2 HANNATH .N 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) A

3 SUMAYYA. A 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) A

4 FATHIMA JASMIN.E.M 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) A

5 MUHAMMED THABSHEER.K 20052 - Karuna. H. S. S.

Prabhapuram(206-Pattambi) A

6 MUMTHAS. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) A

7 ABIDHA. C 21111 - I. N. I. C. H. S.

Nattukal(218-Mannarkkad) B

8 MUHAMMEDHAMID.M.H 21037 - K. K. M. H. S. S.

Vandithavalam(213-Chittur) C

9 MUBASHIRA.C 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 702 ( Katharachana)

Sl No Name School Grade

1 HAIRUNNISA .C 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) A

2 RUFAIDA JASMIN.T.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 SAFEERA. P. P 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

4 HABEENA. C.P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

5 ANSA BANU. K 20037 - P. T. B. S. H. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

6 MUBASHIRA.C 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

7 SHAMLA. H 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

8 K. A. SHABANA 21069 - H. S. Parli(217-Parali) C

9 ALEEJA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) C

10 SHAFIRA 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 703 ( Caption Rachana)

Sl No Name School Grade

1 SHAMILA SHARAFA. K.P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

2 AFSAL. P.A 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

3 SAJNA.T 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) A

4 NABEEL.M.K 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S.

Thrithala(205-Thrithala) A

5 ANSAR. J 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) B

6 ANSA BANU. K 20037 - P. T. B. S. H. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) C

7 ABDUL SALAM. K 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) C

8 AHMED SALEEM. T.P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) C

9 AHAMMED RAMEES. P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) C

10 SHAFEEFA . Y 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 704 ( Tharjama ( Arabic))

Sl No Name School Grade

1 ASNA.B 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

2 SHAMILA SHARAFA. K.P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

3 MUBASHIRA.C 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

4 SUMAYYA. A 21033 - M. H. S.

Pudunagaram(215-Kollamghode) B

5 ANSILA.A.K 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) B

6 SHABNA. C.P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

7 HUDA THASHREEFA.P.A 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

8 SHAMLA.P.P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) B

9 SHAFIRA 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) C

10 ANEESA.K.A 21075 - H. S. Keralassery(217-Parali) C

11 SHAJAHAN .S 21011 - G. H. S. S. Erimayur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 705 ( Poster Nirmanam)

Sl No Name School Grade

1 MUHAMMED ASLAM. V.P 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

2 ILLIAS. K.T 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

3 SHAHLA SHIBIN.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 THAHSEEN. P. NAZEER 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

5 AYSHA NASRENE 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

6 SHABANA PARVEEN 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) B

7 HANNATH .N 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) B

8 ABDUL RAHIM. V 20048 - K. H. S. S.

Thottara(203-Cherpulassery) C

9 SHAMSUDHEEN .A 21050 - G. V. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

10 RABEEH T C 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) C

11 HASEENA. S 21110 - M. E. S. Trust Public School

Karimpara(215-Kollamghode) C

12 SAFEERA. P. P 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 706 ( Padyam Chollal (Boys))

Sl No Name School Grade

1 HABEEB RAHMAN.K.M 20008 - H. S. Peringode(205-Thrithala) A

2 ANSAF. A. MALIK 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

3 SUHAIL.T 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 ABDUL RASAK. M 20042 - T. S. N. M. H. S.

Kundurkunnu(203-Cherpulassery) A

5 MUHAMMED SHAHEEN P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

6 ANSHAD. B 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

7 SANOOP. P.S 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

8 MOHAMMED MAZOOD.K.S 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) B

9 MUHAMMED RASHID. V 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

10 NISHAD. K 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 707 ( Padyam Chollal(Girls))

Sl No Name School Grade

1 ASNA.B 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

2 AFRA NAHAN. P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

3 MYMOONA SIFANA 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 SHAREENA.S 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) A

5 MUBASHIRA. K.P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

6 SHAHANA. M 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) A

7 SHIFANATH. C.U 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

8 MUHSEENA. K.U 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

9 FATHIMA NAJLA.V.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) A

10 FATHIMATHUL SAFNA. T 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 708 ( Arabi Ganam (Boys))

Sl No Name School Grade

1 ASKARALI P K 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 MUHAMMED ASHIQ.M.T 20011 - G. H. S. Kodumunda(206-Pattambi) A

3 MUHAMED SHEFEEK 20009 - G. H. S. S.

Chathanur(205-Thrithala) A

4 ABDUL RASAK. M 20042 - T. S. N. M. H. S.

Kundurkunnu(203-Cherpulassery) A

5 MUHAMMED RAFEEK .P.T 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) B

6 HISHAM.P.M 21059 - G. H. S. S. Big

Bazar(216-Palakkad) B

7 MUHAMMED RASHID. V 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

8 ANSHAD. B 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) B

9 SHANAVAS. K S 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) C

10 ABUTHAHIR. K.M 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 709 ( Arabi Ganam (Girls))

Sl No Name School Grade

1 SUMAYYA.K.P. 20005 - G. H. S. S.

Anakkara(205-Thrithala) A

2 SHIFANATH. C.U 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

3 ANSIYA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

4 MUHSINA. M 20016 - G. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

5 REHAMATHUNNISA .K 20024 - T. R. K. H.

S.S.Vaniyamkulam(202-Ottapalam) B

6 SHAREENA.S 21013 - C. A. H. S.

Coyalmannam(214-Coyalamannam) B

7 JADEERA 21104 - M. E. S. H. S. S

Mannarkkad(218-Mannarkkad) B

8 SUMAYYA FATHIMA.S 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

9 MUBASHIRA. K.P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) B

10 FATHIMATH SAFNA. K 20037 - P. T. B. S. H. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

11 THASLEEMA. S 21044 - S. K. H. S.

Nallepilly(213-Chittur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 710 ( Kathaprasangam)

Sl No Name School Grade

1 SAHAD.N.V 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 RASLA. T.P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

3 FATHIMATH SHIFANATH. P 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

4 ANSIYA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

5 MUNEERA. O 20037 - P. T. B. S. H. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) A

6 SUHAIL.T 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

7 NAJMUNEESA.P. 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

8 HANAN. P. NAZEER 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

9 FATHIMA SHABANA.K.S 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 711 ( Mono Act)

Sl No Name School Grade

1 ANSIYA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

2 SHIBILA SHAHANAS. V.T 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

3 SAHAD.N.V 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

4 FASEEHA MARYAM. P.C 21109 - Irshad H.

S.Changaleeri(218-Mannarkkad) A

5 SHAMEELA.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) B

6 ARIFA. M 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) B

7 SAEEDA. O 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

8 SHAMNA.T 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 712 ( Prasangam (Arabic))

Sl No Name School Grade

1 AHAMMED RAMEES. P 20055 - Orphanage. H. S.

Vallapuzha(204-Shornur) A

2 HAJID.A.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

3 NIHALA. P. A 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) A

4 AYSHA ABDUL RAHMAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

5 SHAHANA . M 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

6 ABUTHAHIR. C.U 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

7 ARSHAD. C.A 20002 - G. V. H. S. S.

Vattenad(205-Thrithala) B

8 AJMAL. A 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

9 MUNEEB P 20036 - M. N. K. M. G. H. S.

Pulappatta(203-Cherpulassery) C

10 AHMED UKKASH 21050 - G. V. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 713 ( Quran Parayanam)

Sl No Name School Grade

1 ANSAF. A. MALIK 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

2 YASIR IBNU JALALUDHEEN.V.P 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 AFEEF AHMED. P 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

4 MUHAMMED SHEBEEL.A. T 20044 - P. T. M. H. S.

Thrikkaderi(202-Ottapalam) A

5 ABDUL KAREEM. K.T 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

6 NASIRA. P. 20060 - P. P. T. M. H. S.

Pombra(203-Cherpulassery) B

7 TWAHA MURSHID SWALIH. C 21111 - I. N. I. C. H. S.

Nattukal(218-Mannarkkad) B

8 SHAHEED.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) B

9 NOUFAL. C.M 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 714 ( Prasnothari)

Sl No Name School Grade

1 THWAHIR M.P. 20018 - G. H. S. S.

Chundampetta(206-Pattambi) A

2 MOHAMED RASID.M 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 AYSHA ABDUL RAHMAN 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

4 MUHAMMED MIDLAJ. M.P 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 RINSHI. N 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) A

6 AFSAL. P.A 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) B

7 ASHIQ. M 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 715 ( Musharah)

Sl No Name School Grade

1 SHAMEELA.M 20010 - G. O. H. S. S.

Pattambi(206-Pattambi) A

2 NAJIYA. T.T 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

3 SAJNA.T 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) A

4 NASEEHA FARSHANA.V.A 21072 - H. S. Puliyaparamba(216-Palakkad) A

5 SHAHANAS. K 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) B

6 BALKEES.K 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) B

7 THAHSEEN. P. NAZEER 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) B

8 SIRAJA. E. P 21080 - D. B. H. S.

Thachampara(218-Mannarkkad) C

9 ASHIQ. M 21022 - M. N. K. M. H. S. S.

Chittilancheri(212-Alathur) C

10 SHABNA V S 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 716 ( Nikhandu Nirmanam)

Sl No Name School Grade

1 HANNATH .N 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S.

S.Varode(202-Ottapalam) A

2 SHAMSIYA.S.K 21083 - Sabari H. S.

Pallikurup(218-Mannarkkad) A

3 SUNEERA. P 20040 - F. M. H. S.

Karinkallathani(203-Cherpulassery) A

4 FATHIMA JASMIN.E.M 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

5 MOHAMMED RIYAS.K 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) B

6 MUHAMMED SHIHAB ALI. K.T 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) B

7 ABDUL SALAM. K 21062 - C. F. D.V. H. S.S.

Mathur(214-Coyalamannam) B

8 M. SULAIKA 21070 - Mujahideen H. S.

Parli(217-Parali) C

9 THANSIHA .P 20058 - I. E. S. E. M. H. S.

Mudavannur(205-Thrithala) C

10 AHMED UKKASH 21050 - G. V. H. S. S.

Kanjikkode(213-Chittur) C

11 SHYHANA . L 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 717 ( Sambhashanam)

Sl No Name School Grade

1 NASLA.K 20015 - G. V. H. S. S.

Koppam(206-Pattambi) A

2 MOHAMED RASID.M 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

3 FATHIMA NIHLA. K.P 21097 - M. E. S. K. T. M.

Vattamannapuram(218-Mannarkkad) A

4 NOUFIYA.A 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

5 SAJNA.T 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) B

6 MYMOONA SIFANA 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

7 RIJAS. K.M 21019 - G. H. S. S.

Koduvayur(215-Kollamghode) C

8 FATHIMA EMAN. P.K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) C

9 SAFANA. V.H 21077 - H. S. Mundur(217-Parali) C

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 718 ( Sangha Ganam)

Sl No Name School Grade

1 MUHAMMED SHAHEEN P 21093 - K. H. S.

Kumaramputhur(218-Mannarkkad) A

2 MEHARUNNISSA. K 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

3 SHAHANA SHERIN. P.T 20012 - Parudur. H. S.

Pallipuram(206-Pattambi) A

4 SHAHBAS SAHLA 20057 - Mountseena. E. M. H. S

Pathiripala(202-Ottapalam) A

5 SHIFANATH. C.U 21076 - K. P. R. P. H. S.

Kongad(217-Parali) A

6 FATHIMATH SAFNA. K 20037 - P. T. B. S. H. S.

Adakkaputhur(203-Cherpulassery) B

7 HUDA THASHREEFA.P.A 21118 - Model H. S.

Pezhumkara(216-Palakkad) B

8 NOUFIRA Y 21016 - G. H. S. S.

Kottayi(214-Coyalamannam) B

9 SHYHANA . L 21012 - G. G. H. S. S.

Alathur(212-Alathur) B

10 FATHIMA NAJLA.V.P 20007 - G. H. S. S.

Mezhathur.(205-Thrithala) B

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:07 pm

All Results

Festival : HS Arabic - 719 ( Chithreekaranam)

Sl No Name School Grade

1 SAHAD.N.V 20003 - G. H. S. S.

Kumaranellur(205-Thrithala) A

2 ANSIYA.A 21009 - A. S. M. H. S.

Alathur(212-Alathur) A

3 IHSAN.C 20014 - P. T. M. Y. H. S. S.

Edappalam(206-Pattambi) A

4 SADIK. E.T 20017 - H. S. S. Vallappuzha(204-Shornur) A

5 MUHAMMAD SHABEEL.C 20047 - H. S. Ananganadi(202-Ottapalam) A

6 AFEEF ABDUL KAREEM. P 21096 - G. O. H. S.

Edathanattukara(218-Mannarkkad) B

7 SHABNA. C.P 20043 - G. H. S. S.

Cherpalchery(203-Cherpulassery) C

8 SHAHNA SHERIN. K 21054 - G. M. M. G. H. S. S

Palakkad(216-Palakkad) C

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: