2010, ജനുവരി 3, ഞായറാഴ്‌ച

KAPT UNION & PSTA SAMYUKTHACONVENTION

KAPT UNION & PSTA SAMYUKTHACONVENTION PALAKKAD EDUCATIONAL DISTRICT

At G.M.U .P.SCHOOL , MANNARKKAD ON 09.01.2010 AT 2 PM

All members are requested to participate the convention.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: