2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

SUBDISTRICTWISE POINT AS ON 05.01.2010 08 PM

                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP General
                              Result Declared 22/30 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Ottapalam                                                        13     4     2      79
  2   Thrithala                                                        11     4     3      70
  3   Shornur                                                          10     5     4      69
  4   Cherpulassery                                                    8      9     2      69
  5   Pattambi                                                         10     4     5      67
  6   Alathur                                                          9      6     3      66
  7   Palakkad                                                         10     3     6      65
  8   Mannarkkad                                                       9      4     4      61
  9   Kollamghode                                                      6      8     3      57
 10   Parali                                                           6      8     0      54
 11   Chittur                                                          7      5     1      51
 12   Coyalamannam                                                     7      4     1      48
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS General
                              Result Declared 60/81 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         34     8     4      198
  2   Cherpulassery                                                    31     12    2      193
  3   Pattambi                                                         33     8     4      193
  4   Ottapalam                                                        26     14    3      175
  5   Alathur                                                          25     4     9      146
  6   Thrithala                                                        21     12    4      145
  7   Kollamghode                                                      19     13    2      136
  8   Chittur                                                          19     9     5      127
  9   Shornur                                                          22     5     1      126
 10   Mannarkkad                                                       19     7    10      126
 11   Parali                                                           13     7     3      89
 12   Coyalamannam                                                     6      6     6      54
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                     HSS General
                              Result Declared 65/93 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         36     10    8      218
  2   Ottapalam                                                        26     10    6      166
  3   Pattambi                                                         24     13    4      163
  4   Mannarkkad                                                       24     9     5      152
  5   Cherpulassery                                                    25     7     6      152
  6   Alathur                                                          20     15    4      149
  7   Chittur                                                          17     16    5      138
  8   Shornur                                                          16     11    8      121
  9   Thrithala                                                        15     12    5      116
 10   Kollamghode                                                      15     9     7      109
 11   Parali                                                           5      7     2      48
 12   Coyalamannam                                                     1      9     7      39
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Sanskrit
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         13     3     1      75
  2   Thrithala                                                        13     3     1      75
  3   Ottapalam                                                        12     5     0      75
  4   Mannarkkad                                                       11     6     0      73
  5   Palakkad                                                         12     2     3      69
  6   Cherpulassery                                                    11     3     4      68
  7   Parali                                                           10     4     1      63
  8   Chittur                                                          8      6     4      62
  9   Alathur                                                          9      3     4      58
 10   Shornur                                                          7      5     4      54
 11   Kollamghode                                                      6      6     1      49
 12   Coyalamannam                                                     4      6     4      42
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Sanskrit
                              Result Declared 15/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         13     0     1      66
  2   Pattambi                                                         12     1     1      64
  3   Cherpulassery                                                    10     4     0      62
  4   Ottapalam                                                        11     2     1      62
  5   Thrithala                                                        7      6     1      54
  6   Alathur                                                          7      6     0      53
  7   Mannarkkad                                                       6      6     2      50
  8   Shornur                                                          4      9     1      48
  9   Kollamghode                                                      5      5     2      42
 10   Parali                                                           3      9     0      42
 11   Chittur                                                          5      4     2      39
 12   Coyalamannam                                                     3      4     1      28
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Arabic
                              Result Declared 13/13 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         11     2     0      66
  2   Mannarkkad                                                       7      5     0      55
  3   Thrithala                                                        7      4     1      53
  4   Alathur                                                          6      6     1      52
  5   Ottapalam                                                        7      5     0      50
  6   Cherpulassery                                                    5      6     0      43
  7   Shornur                                                          4      6     2      40
  8   Palakkad                                                         3      5     3      36
  9   Parali                                                           2      5     5      31
 10   Coyalamannam                                                     2      3     2      24
 11   Kollamghode                                                      2      2     3      19
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Arabic
                              Result Declared 17/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Mannarkkad                                                       13     4     0      82
  2   Pattambi                                                         12     4     1      78
  3   Ottapalam                                                        11     5     1      71
  4   Thrithala                                                        11     4     1      68
  5   Shornur                                                          8      6     3      61
  6   Palakkad                                                         6      8     2      61
  7   Cherpulassery                                                    4      6     5      46
  8   Alathur                                                          4      6     5      44
  9   Parali                                                           3      3     6      31
 10   Kollamghode                                                      1      5     3      26
 11   Coyalamannam                                                     1      3     4      19
 12   Chittur                                                          0      1     5       8
                    Report Generated on January 6, 2010, 12:51 am

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: