2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

Sub Distwise Points as on 06.01.2010 at 11.30 am

                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP General
                              Result Declared 23/30 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Ottapalam                                                        14     4     2      84
  2   Thrithala                                                        12     4     3      75
  3   Cherpulassery                                                    9      9     2      74
  4   Pattambi                                                         11     4     5      72
  5   Shornur                                                          10     6     4      72
  6   Palakkad                                                         11     3     6      70
  7   Alathur                                                          9      7     3      69
  8   Mannarkkad                                                       10     4     4      66
  9   Kollamghode                                                      7      8     3      62
 10   Parali                                                           6      9     0      57
 11   Chittur                                                          7      6     1      54
 12   Coyalamannam                                                     7      5     1      51
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS General
                              Result Declared 64/81 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         38     8     4      218
  2   Pattambi                                                         35     10    4      209
  3   Cherpulassery                                                    33     13    2      206
  4   Ottapalam                                                        28     14    3      185
  5   Thrithala                                                        25     12    4      165
  6   Alathur                                                          27     4     9      156
  7   Kollamghode                                                      20     16    2      150
  8   Chittur                                                          22     9     5      142
  9   Mannarkkad                                                       22     7    10      141
 10   Shornur                                                          24     6     1      139
 11   Parali                                                           14     8     3      97
 12   Coyalamannam                                                     7      7     6      62
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                     HSS General
                              Result Declared 72/93 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         41     12    8      249
  2   Ottapalam                                                        31     10    6      191
  3   Pattambi                                                         28     15    4      189
  4   Mannarkkad                                                       30     9     5      182
  5   Cherpulassery                                                    29     8     6      175
  6   Alathur                                                          25     15    4      174
  7   Chittur                                                          21     16    5      158
  8   Shornur                                                          21     12    8      149
  9   Kollamghode                                                      18     12    7      133
 10   Thrithala                                                        18     12    5      131
 11   Parali                                                           7      8     2      61
 12   Coyalamannam                                                     2      11    8      51
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Sanskrit
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Thrithala                                                        13     3     1      75
  2   Ottapalam                                                        12     5     0      75
  3   Pattambi                                                         13     3     1      75
  4   Mannarkkad                                                       11     6     0      73
  5   Palakkad                                                         12     2     3      69
  6   Cherpulassery                                                    11     3     4      68
  7   Parali                                                           10     4     1      63
  8   Chittur                                                          8      6     4      62
  9   Alathur                                                          9      3     4      58
 10   Shornur                                                          7      5     4      54
 11   Kollamghode                                                      6      6     1      49
 12   Coyalamannam                                                     4      6     4      42
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Sanskrit
                              Result Declared 15/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         13     0     1      66
  2   Pattambi                                                         12     1     1      64
  3   Cherpulassery                                                    10     4     0      62
  4   Ottapalam                                                        11     2     1      62
  5   Thrithala                                                        7      6     1      54
  6   Alathur                                                          7      6     0      53
  7   Mannarkkad                                                       6      6     2      50
  8   Shornur                                                          4      9     1      48
  9   Parali                                                           3      9     0      42
 10   Kollamghode                                                      5      5     2      42
 11   Chittur                                                          5      4     2      39
 12   Coyalamannam                                                     3      4     1      28
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Arabic
                              Result Declared 13/13 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         11     2     0      66
  2   Mannarkkad                                                       7      5     0      55
  3   Thrithala                                                        7      4     1      53
  4   Alathur                                                          6      6     1      52
  5   Ottapalam                                                        7      5     0      50
  6   Cherpulassery                                                    5      6     0      43
  7   Shornur                                                          4      6     2      40
  8   Palakkad                                                         3      5     3      36
  9   Parali                                                           2      5     5      31
 10   Coyalamannam                                                     2      3     2      24
 11   Kollamghode                                                      2      2     3      19
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Arabic
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         14     4     1      88
  2   Mannarkkad                                                       14     4     1      88
  3   Ottapalam                                                        12     6     1      79
  4   Thrithala                                                        12     5     1      76
  5   Shornur                                                          10     6     3      71
  6   Palakkad                                                         7      9     2      69
  7   Cherpulassery                                                    5      7     5      54
  8   Alathur                                                          5      6     6      50
  9   Parali                                                           3      5     6      37
 10   Kollamghode                                                      1      5     3      26
 11   Coyalamannam                                                     1      3     5      20
 12   Chittur                                                          0      1     5       8
                    Report Generated on January 6, 2010, 03:52 am

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: