2010, ജനുവരി 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

ORGANISING COMMITTEE OF SCHOOL KALOLSAVAM

Chief Patrons


Sri. V.S. Achuthanandan, Hon'ble Chief Minister of KeralaSri. Oommen Chandy, Leader of OppositionSri. Mullapally Ramachandran, Minister of State for Home Affairs, Govt. of IndiaSri. M.A. Baby, Minister for Education & CultureSri. Elamaram Kareem, Minister for IndustriesSri. Binoy Viswam, Minister for Forest & HousingSri. M.K. Raghavan, M.P.Sri. M.I. Shanavas, M.P.Sri. M.P. Achuthan, M.P.All MLA's in Kozhikode DistrictSri. K. Kunhammed Kutty, President, Jilla Panchayath, KozhikodeSri. James Varghese, Secretary to Government (General Education)Sri. P.B. Salim, IAS, District Collector, KozhikodeSri. S. Sreejith, IPS, Commissioner of Police, Calicut City

--------------------------------------------------------------------------------Chairman General Co-ordinator

Sri. M. Bhaskaran Sri. A.P.M. Mohammed Hanish, IAS

Worshipful Mayor, Kozhikode Corporation Director of Public Instruction--------------------------------------------------------------------------------General Convenor Treasurer

Sri. K. Krishnankutty Smt. C. K. Vasanthakumari

ADPI PRO--------------------------------------------------------------------------------Joint General Co-ordinators Joint General Convenors

Smt. C.P. Chithra Director, HSE Sri. P.M. Rajeev, JD, DHSE

Sri. Mohan Abraham, Director, VHSE Sri. T.K. Abdurahiman, RDD, DHSE

Sri. Vinod Babu, DDE

Smt. Liji Thomas, AD, VHSE

Sri. T.M. Balakrishnan, Principal, DIET--------------------------------------------------------------------------------Sub Committee'sReception Chairman

Sri. K. Kunhammed Kutty

President, District Panchayath, Kozhikode

Mob: 94471 20050

Convenor

Sri Yousaf Koroth

Mob: 94474 46749--------------------------------------------------------------------------------Programme

Chairman

Sri. A. Pradeep Kumar, MLA

Mob: 94471 30082

Convenor

Sri. A.K. Abdul Samad

Mob: 94470 42247--------------------------------------------------------------------------------Food

Chairman

Prof. P.T. Abdul Latheef, Deputy Mayor

Mob: 94471 73227

Convenor

Sri. A.K. Unnikrishnan

Mob: 94463 25770--------------------------------------------------------------------------------Publicity

Chairman

Sri. M. Radhakrishnan

Chairman, Standing Committee, District Panchayath

Mob: 93498 83039

Convenor

Sri. Joshy Antoney

Mob: 94471 12764--------------------------------------------------------------------------------Pandal, Stage

Chairman

Smt. K.K. Lathika, MLA

Mob: 94460 66645

Convenor

Sri. V.K. Moosa

Mob: 94472 75041--------------------------------------------------------------------------------Accomodation

Chairman

Sri. P. Viswan, MLA

Mob: 94476 36899

Convenor

O.M. Rajan

Mob: 94479 32123--------------------------------------------------------------------------------Light, Sound

Chairman

Sri. George M. Thomas, MLA

Mob: 94471 59028

Convenor

Sri. T.K. Murali

Mob: 94964 40153--------------------------------------------------------------------------------Procession

Chairman

Sri. T.V. Balan

Chairman, Standing Committee, District Panchayath

Mob: 94478 87999

Convenor

Sri. P.M. Muhammed Ali

Mob: 94477 97434--------------------------------------------------------------------------------Registration

Chairman

Adv. M.K. Premnath, MLA

Mob: 94951 77066

Convenor

Sri. R. Haridas

Mob: 94473 63222--------------------------------------------------------------------------------Welfare

Chairman

Sri. U.C. Raman, MLA

Mob: 94471 00375

Convenor

Sri. Ramakrishnan

Mob: 94962 17633--------------------------------------------------------------------------------Law & Order

Chairman

Sri. S. Sreejith, IPS

Police Commissioner, Kozhikode City

Mob: 97457 69119

Convenor

Sri. K. Pradeepan

Mob: 94476 37476--------------------------------------------------------------------------------Transport

Chairman

Sri. A.K. Saseendran, MLA

Mob: 98470 01879

Convenors

Sri. K.K. Abdul Rahiman

Mob: 94950 67613

Sri. Abdul Jabbar

Mob: 94472 50624--------------------------------------------------------------------------------Finance

Chairman

Sri. P.M.A. Salam, MLA

Mob: 94471 48748

Convenor

Sri. M.C. Manoj

Mob: 98465 05145--------------------------------------------------------------------------------Trophy

Chairman

Sri. P.T.A. Rahim, MLA

Mob: 98475 10238

Convenor

Sri. Valsan

Mob: 98476 06806--------------------------------------------------------------------------------Souvenir

Chairman

Sri. Kunhammed Master, MLA

Mob: 94466 69252

Convenor

Sri. Nizar Chelary

Mob: 99464 87387--------------------------------------------------------------------------------Samskritholsavam

Chairman

Sri. Kaithapram Damodaran Namboodiri

Mob: 98470 90933

Convenor

Sri. T.K. Santhosh Kumar

Mob: 94477 03842--------------------------------------------------------------------------------Arabic Sahithyolsavam

Chairman

Sri. P. Mamukoya Haji

Opposition Leader, Kozhikode Corporation Council

Mob: 94470 00087

Convenor

Sri. Abdul Hameed

Mob: 99953 13677

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: