2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

SUB DISTRICTWISE POINT AS ON 05.01.2010 3PM

                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP General
                              Result Declared 18/30 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Ottapalam                                                        11     3     2      66
  2   Thrithala                                                        10     4     2      64
  3   Shornur                                                          9      3     4      58
  4   Mannarkkad                                                       9      3     3      57
  5   Palakkad                                                         9      2     5      56
  6   Cherpulassery                                                    6      8     2      56
  7   Alathur                                                          7      5     3      53
  8   Pattambi                                                         8      3     4      53
  9   Parali                                                           6      5     0      45
 10   Kollamghode                                                      4      7     3      44
 11   Coyalamannam                                                     6      4     1      43
 12   Chittur                                                          6      4     1      43
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS General
                              Result Declared 49/81 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Cherpulassery                                                    28     10    1      171
  2   Palakkad                                                         25     8     3      152
  3   Pattambi                                                         24     7     4      145
  4   Ottapalam                                                        21     11    2      140
  5   Alathur                                                          19     4     8      115
  6   Thrithala                                                        16     10    4      114
  7   Kollamghode                                                      15     11    2      110
  8   Mannarkkad                                                       14     7     8      99
  9   Chittur                                                          13     7     4      90
 10   Shornur                                                          14     5     1      86
 11   Parali                                                           10     5     2      67
 12   Coyalamannam                                                     5      4     5      42
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                     HSS General
                              Result Declared 54/93 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         28     8     8      172
  2   Mannarkkad                                                       19     9     4      126
  3   Pattambi                                                         18     10    3      123
  4   Ottapalam                                                        18     8     6      120
  5   Cherpulassery                                                    18     7     5      116
  6   Alathur                                                          15     11    4      112
  7   Chittur                                                          12     13    5      104
  8   Shornur                                                          13     8     7      96
  9   Thrithala                                                        12     9     4      91
 10   Kollamghode                                                      13     5     7      87
 11   Parali                                                           5      4     2      39
 12   Coyalamannam                                                     1      8     7      36
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Sanskrit
                              Result Declared 18/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         13     2     1      72
  2   Ottapalam                                                        12     4     0      72
  3   Mannarkkad                                                       11     5     0      70
  4   Thrithala                                                        12     3     1      70
  5   Palakkad                                                         11     2     3      64
  6   Cherpulassery                                                    10     3     4      63
  7   Parali                                                           9      4     1      58
  8   Chittur                                                          7      6     4      57
  9   Alathur                                                          8      3     4      53
 10   Shornur                                                          7      4     4      51
 11   Kollamghode                                                      6      5     1      46
 12   Coyalamannam                                                     4      6     4      42
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Sanskrit
                              Result Declared 12/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Ottapalam                                                        9      2     0      51
  2   Palakkad                                                         10     0     1      51
  3   Cherpulassery                                                    8      3     0      49
  4   Pattambi                                                         9      1     1      49
  5   Alathur                                                          6      4     0      42
  6   Thrithala                                                        5      5     1      41
  7   Mannarkkad                                                       4      5     2      37
  8   Parali                                                           3      7     0      36
  9   Shornur                                                          2      8     1      35
 10   Kollamghode                                                      3      5     1      31
 11   Chittur                                                          4      3     2      31
 12   Coyalamannam                                                     2      3     1      20
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Arabic
                              Result Declared 13/13 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         11     2     0      66
  2   Mannarkkad                                                       7      5     0      55
  3   Thrithala                                                        7      4     1      53
  4   Alathur                                                          6      6     1      52
  5   Ottapalam                                                        7      5     0      50
  6   Cherpulassery                                                    5      6     0      43
  7   Shornur                                                          4      6     2      40
  8   Palakkad                                                         3      5     3      36
  9   Parali                                                           2      5     5      31
 10   Coyalamannam                                                     2      3     2      24
 11   Kollamghode                                                      2      2     3      19
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Arabic
                              Result Declared 15/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Mannarkkad                                                       11     4     0      72
  2   Pattambi                                                         10     4     1      68
  3   Ottapalam                                                        9      5     1      61
  4   Thrithala                                                        10     3     1      60
  5   Palakkad                                                         6      6     2      55
  6   Shornur                                                          6      6     3      51
  7   Cherpulassery                                                    4      5     5      43
  8   Alathur                                                          4      4     5      38
  9   Parali                                                           2      3     6      26
 10   Kollamghode                                                      1      5     3      26
 11   Coyalamannam                                                     1      2     4      16
 12   Chittur                                                          0      1     5       8
                    Report Generated on January 5, 2010, 08:50 pm

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: