2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

Sub Distwise Points as on 06.01.2010 at 11.30 am 2

                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP General
                              Result Declared 24/30 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Ottapalam                                                        15     4     2      89
  2   Thrithala                                                        13     4     3      80
  3   Cherpulassery                                                    10     9     2      79
  4   Shornur                                                          11     6     4      77
  5   Pattambi                                                         12     4     5      77
  6   Palakkad                                                         12     3     6      75
  7   Alathur                                                          10     7     3      74
  8   Mannarkkad                                                       11     4     4      71
  9   Kollamghode                                                      8      8     3      67
 10   Parali                                                           7      9     0      62
 11   Chittur                                                          8      6     1      59
 12   Coyalamannam                                                     7      5     1      51
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS General
                              Result Declared 70/81 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         43     9     4      246
  2   Pattambi                                                         38     10    5      225
  3   Cherpulassery                                                    34     15    3      218
  4   Ottapalam                                                        27     17    5      191
  5   Thrithala                                                        27     13    4      178
  6   Alathur                                                          30     6     9      177
  7   Kollamghode                                                      22     16    2      160
  8   Mannarkkad                                                       25     7    12      158
  9   Shornur                                                          26     8     1      155
 10   Chittur                                                          23     9     6      148
 11   Parali                                                           14     9     3      100
 12   Coyalamannam                                                     7      8     7      66
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                     HSS General
                              Result Declared 81/93 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Palakkad                                                         48     13    9      288
  2   Ottapalam                                                        36     11    6      219
  3   Pattambi                                                         30     17    4      205
  4   Mannarkkad                                                       32     9     5      192
  5   Alathur                                                          28     15    4      189
  6   Cherpulassery                                                    31     9     6      188
  7   Chittur                                                          23     19    5      177
  8   Shornur                                                          24     12    9      165
  9   Kollamghode                                                      19     13    7      141
 10   Thrithala                                                        18     13    5      134
 11   Parali                                                           8      11    2      75
 12   Coyalamannam                                                     4      12    8      64
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Sanskrit
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Thrithala                                                        13     3     1      75
  2   Ottapalam                                                        12     5     0      75
  3   Pattambi                                                         13     3     1      75
  4   Mannarkkad                                                       11     6     0      73
  5   Palakkad                                                         12     2     3      69
  6   Cherpulassery                                                    11     3     4      68
  7   Parali                                                           10     4     1      63
  8   Chittur                                                          8      6     4      62
  9   Alathur                                                          9      3     4      58
 10   Shornur                                                          7      5     4      54
 11   Kollamghode                                                      6      6     1      49
 12   Coyalamannam                                                     4      6     4      42
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Sanskrit
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         15     2     1      82
  2   Palakkad                                                         15     1     1      79
  3   Ottapalam                                                        12     4     1      73
  4   Cherpulassery                                                    11     6     0      73
  5   Thrithala                                                        9      7     1      67
  6   Shornur                                                          7      10    1      66
  7   Alathur                                                          9      7     0      66
  8   Mannarkkad                                                       8      6     3      61
  9   Kollamghode                                                      6      7     2      53
 10   Parali                                                           5      9     0      52
 11   Chittur                                                          5      5     4      44
 12   Coyalamannam                                                     4      4     1      33
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      UP Arabic
                              Result Declared 13/13 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         11     2     0      66
  2   Mannarkkad                                                       7      5     0      55
  3   Thrithala                                                        7      4     1      53
  4   Alathur                                                          6      6     1      52
  5   Ottapalam                                                        7      5     0      50
  6   Cherpulassery                                                    5      6     0      43
  7   Shornur                                                          4      6     2      40
  8   Palakkad                                                         3      5     3      36
  9   Parali                                                           2      5     5      31
 10   Coyalamannam                                                     2      3     2      24
 11   Kollamghode                                                      2      2     3      19
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm
                                                              Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                        NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                             03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                      Grade-Point Report of all Sub Districts
                                      HS Arabic
                              Result Declared 19/19 Items
                                                                            Grade
Sl No Subdistrict                                                                         Point
                                                                       A      B     C
  1   Pattambi                                                         14     4     1      88
  2   Mannarkkad                                                       14     4     1      88
  3   Ottapalam                                                        12     6     1      79
  4   Thrithala                                                        12     5     1      76
  5   Shornur                                                          10     6     3      71
  6   Palakkad                                                         7      9     2      69
  7   Cherpulassery                                                    5      7     5      54
  8   Alathur                                                          5      6     6      50
  9   Parali                                                           3      5     6      37
 10   Kollamghode                                                      1      5     3      26
 11   Coyalamannam                                                     1      3     5      20
 12   Chittur                                                          0      1     5       8
                    Report Generated on January 6, 2010, 05:23 pm

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: